Zaproszenie na Zjazd Oddziału 2020

Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie zaprasza na Zjazd Oddziału, który odbędzie się w dniu 15.10.2020r. w Sali konferencyjnej Hotelu ”KANTORIA” w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 28 A,
Zjazd rozpocznie się o godzinie: 13:45 (pierwszy termin) lub 14:00 (drugi termin)

Planowany porządek Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Zjazdu, regulaminu Komisji Wyborczej i regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji:
  a) Wyborczej
  b) Uchwał i Wniosków
 6. Stwierdzenie przez komisję wyborczą prawidłowości zwołania zebrania
 7. Sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2016 – 2019
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za lata 2016-2019, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 11. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegata na XV Zjazd Krajowy TWK
 12. Podjęcie uchwał i założeń programowych na lata 2020–2023
 13. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe.