„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje grant w ramach projektu grantowego  „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”.

Grant  przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Powierzony grant w wysokości 5292,00 zł.