Zarys historyczny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Zarys  historyczny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Mówiąc o społecznym problemie osób niepełnosprawnych, nie sposób pominąć roli jaką odgrywa Polskie Towarzystwa Walki z Kalectwem. Jest to organizacja społeczna stawiającą sobie za zadanie krzewienie w społeczeństwie idei rehabilitacyjnych i wiedzy o osobach niepełnosprawnych oraz włączenie ich w nurt życia społecznego. TWK jest  jedną  z najstarszych organizacji pozarządowych w kraju, utworzoną w 1960r. przez wielu wybitnych naukowców i praktyków; profesora Wiktora Degi, Aleksandra Hulka, Mariana Weissa, których zaangażowanie w sprawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych traktowane było  jako służba społeczna i jest przykładem pracy godnej upowszechniania.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie prowadzi działalności na rzecz osób niepełnosprawnych od 1977r. Pierwszą siedzibę Oddziału zlokalizowano w Bochni, gdzie na pierwszego Prezesa Zarządu Oddziału wybrano lek. med. Helenę Ślizowską, która pełniła tę funkcję do roku 1982. Następnie siedziba Oddziału została przeniesiona do Tarnowa do lokalu przy ul. Franciszkańskiej.  Dzięki pomocy Prezydenta Miasta Tarnowa  Mieczysława Bienia użyczono towarzystwu lokal przy ulicy PCK w Tarnowie. Następnie TWK pozyskało na swoją siedzibę lokal w Przychodni nr 2 przy ulicy Mościckiego 14, który dzięki pomocy i życzliwości Urzędu Miasta oraz  Rady Miasta stał się w roku 2010 własnością TWK.

Od 1983r przez dwie kadencje  funkcje Prezesa TWK pełniła lek. med. Beata Lubich. Od tego okresu zaczyna się aktywna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizowane są różne spotkania, seminaria, wykłady. W ramach popularyzacji osiągnięć naukowych w leczeniu schorzeń reumatologicznych i neurologicznych 29.11.1984 r. odbyło się sympozjum popularno -naukowe, w którym wzięli udział prof. dr hab. S. Grochmal, prof. dr. hab. A. Hulek oraz dr. med. T. Karski.

W tym okresie aktywnie współdziałano z Kołem Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania czego wynikiem było organizowanie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych.

Od 1992 roku w kolejnej kadencji stanowisko Prezesa Oddziału TWK obejmuje lek. med. Lidia Leśniak z którą współpracował psycholog  Marek Gorgosz.  W tym okresie wprowadzono nową formę niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym – badanie i rehabilitacja w domu chorego. Ponadto w tym czasie organizowane były turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe dla chorych na SM i RZS, z których skorzystało kilkuset chorych członków naszego towarzystwa.

W 2000 roku  prezesem TWK zostaje Marian Kurczab. W tym okresie kontynuowano zapoczątkowaną w poprzednich kadencjach rehabilitację środowiskową i turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.  Równolegle przez cały okres członkowie TWK uczestniczyli w licznych imprezach kulturalno-oświatowych i turystycznych.

W 2004r. na Prezesa TWK została wybrana lek. med. Marta Kozioł, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Polskie Towarzystwo Walki Oddział w Tarnowie zostało wpisane do  Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.10.2001r. Stowarzyszenie obecnie liczy około 220 członków.

Działalność Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

– pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji,  zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;

– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

TWK realizuje swoje cele poprzez:                                                                                              

– rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

– współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi,

– organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,          

– udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,

– występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

– organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy,

– organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych.

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Od 2005r. realizujemy zadania współfinansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa  

 1. Rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

   Średnio w roku z rehabilitacji korzysta ok. 30 osób.

 1. Rehabilitacja medyczna-ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób niepełnosprawnych, która jest prowadzona w siedzibie TWK.

 Średnio w roku z rehabilitacji korzysta 24 osoby.

Ze środków PFRON

Lata 2009-2011.  

 1. Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (konkurs nr 2- projekt wieloletni) pod nazwą ”Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych”. W tym okresie z rehabilitacji skorzystało 140 osób

Lata 2012 -2015

 1. Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (konkurs nr 9- projekt wieloletni) pod nazwą ”Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych”, realizacja od stycznia 2012 do 31 marca 2015r. Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie to 152 osoby. W ramach w/w projektów prowadzona jest również logoterapia u  osób  po  przebytych  urazach  lub schorzeniach  neurologicznych, muzykoterapia, grupowe zajęcia z psychologiem oraz udzielanie porad przez lekarzy.

Celem zadań finansowanych ze środków PFRON  jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo   z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Osoby niepełnosprawne niechętnie uczestniczą w życiu społecznym, mają zaniżoną samoocenę, odczuwają wstyd  i skrępowanie szczególnie, jeśli ich funkcjonowanie jest uzależnione od innych. Efektem finalnym projektu jest poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

W dniu 22.12.2014r została podpisana umowa z PFRON na kontynuację rehabilitacji w lokalu na lata 2015-2016.dla 90 BO.

Rok 2008

Projekt „Partner III” wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, współfinansowany ze środków PFRON umowa nr 15/2008r, KAZON- Klub Aktywnych Zawodowo Osób Niepełnosprawnych.

Celem była aktywizacja osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku produkcyjnym.

Rok 2009

Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „KAZON” –  projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr 2. Umowa ZZB/000036/BF/D z dnia 04 sierpnia 2009r o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego II konkursu.

Imprezy integracyjne, rekreacyjne  i kulturalne  dla osób niepełnosprawnych organizowane w latach 2012-2014 (średnio w roku 6 imprez w zależności od środków przyznanych z PFRON i wkładu własnego).                                                           

1.Impreza rekreacyjna  – „Majówka Tarnowska 2012”

2.Impreza turystyczna – wycieczka do Rabki

3.Impreza turystyczna – wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej

 1. Impreza turystyczna – wycieczka do Muszyny i Piwnicznej
 2. Impreza rekreacyjna – ognisko „CAMPING POD JABŁONIAMI”
 3. Impreza kulturalna – „Spotkanie opłatkowe Seniorów”

7.Impreza rekreacyjna  – „Majówka Tarnowska 2013”

8.Impreza turystyczna –  wycieczka do Wadowic i Pisarzowic

 1. Impreza rekreacyjna – ognisko „CAMPING POD JABŁONIAMI”
 2. Impreza kulturalna – „Spotkanie opłatkowe Seniorów”
 3. Impreza rekreacyjna – „Majówka Tarnowska 2014”
 4. Impreza turystyczna – wycieczka do Kazimierza Dolnego
 5. Impreza turystyczna – wycieczka do kopalni soli w Bochni
 6. Impreza turystyczna – wycieczka do Niepołomic
 7. Impreza rekreacyjna – ognisko integracyjne
 8. Impreza kulturalna – „Spotkanie opłatkowe Seniorów”

Planowane imprezy na 2015 r

 1. Impreza rekreacyjna – „Majówka Tarnowska 2015”
 2. Impreza turystyczna – wycieczka do Jasło- Bóbrka
 3. Impreza turystyczna – wycieczka Krynica-Muszyna -Piwniczna
 4. Impreza turystyczna – wycieczka w Bieszczady
 5. Impreza rekreacyjna – ognisko integracyjne
 6. Impreza kulturalna – „Spotkanie opłatkowe Seniorów”

Projekty Unijne

Rok 2011-2012

TWK Tarnów uczestniczyło  jako partner w projekcie „Praca bez barier”. Celem projektu było wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej 100 niezatrudnionych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego nowosądeckiego i gorlickiego niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. TWK jako partner prowadziło Klub Aktywizacji, który był miejscem spotkań integracyjno-edukacyjnych, współtworzony przez beneficjentów, dzięki czemu pełnił funkcję terapeutyczną (m.in. wzmacniał samoocenę i poczucie sprawczości).  Ponadto oferta klubu prowadziła kursy komputerowe oraz otwartą pracownią komputerową ( TWK pozyskało 10 laptopów z dostępem do Internetu).

Rok 2012-2014

TWK Tarnów  jako Lider realizowało  projekt pt.  „Praca Marzeń”. W okresie od 09/2012 do 08/2014r.  Projekt objął  kompleksowym wsparciem 94 niezatrudnionych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, i brzeskiego. Osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym. Projekt realizowany był w Partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Rok 2014-2015

TWK Tarnów jako partner w projekcie „Moje życie- Moja praca ” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. Działanie 7.4  Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt Realizowany z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jako Liderem projektu. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 80 nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatów Tarnowskiego , nowosądeckiego, gorlickiego, i dąbrowskiego z  orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej i psychicznej. W trakcie realizacji projektu  zorganizowane zostały również Targi pracy.

W ramach działalności TWK prowadzimy wolontariat w III grupach wiekowych:

 1. Wolontariat obejmujący młodzież z Zakładu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie. Działalność ta polega na pomocy w przygotowaniu spotkań klubowych ( przygotowanie kawy, herbaty itp.)
 2. Drugą grupę stanowi wolontariat skupiający studentów Wyższej Szkoły Zawodowejw Tarnowie – kierunek fizjoterapia. Działalność wyraża się pomocą przy prowadzeniu rehabilitacji, muzykoterapii i neurologoterapii ).
 3. Trzecia grupa to członkowie TWK – pomoc w organizowaniu różnych imprez integracyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych .