40 lat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie 1977-2017

Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia. Jest to organizacja społeczno-naukowa, która stawia sobie za zadanie krzewienie w społeczeństwie idei rehabilitacji i wiedzy o osobach niepełnosprawnych, rozwój nauki rehabilitacji oraz włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Powstało w 1960 r. W Tarnowie 17 lat później, kiedy to decyzją Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie powołano do życia Wojewódzki Oddział Towarzystwa walki z Kalectwem. 16 lutego 2005 r. Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tarnowski Oddział tworzą ludzie z pasją. Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału, gdy siedziba zlokalizowana była w Bochni, została wybrana lek. med. Helena Ślizowska. Powołano wówczas 4 sekcje: lekarską, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych i likwidacji barier architektonicznych.

W 1982 r. nowym prezesem została wybrana pani Beata Lubich, a jej zastępcą pan Tadeusz Tchórzelski. Postulowano wtedy o przeniesienie siedziby do Tarnowa, wciąż organizowano spotkania w wielu miejscach miasta. Ten okres związany z trudnościami lokalowymi charakteryzował się wzmożoną aktywnością naukowo-szkoleniową.

Od 1987 r. siedziba oddziału mieściła się przy ul. PCK 8/1, niemniej lokal nie był przystosowany do korzystania przez osoby z ciężką niesprawnością ruchową i poruszające się na wózkach inwalidzkich. 12 października 2005 r. zarząd Oddziału rozpoczął działania o pozyskanie większego lokalu przeznaczonego na prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w siedzibie. 15 stycznia 2007 r. decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia towarzystwo zyskało aktualnie obowiązującą nazwę „Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie”, starania o pozyskanie większego lokalu dostępnego dla poruszających się na wózkach inwalidzkich osób niepełnosprawnych zostały uwieńczone sukcesem. W 2010 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa i Uchwałą Rady Miasta tarnowski oddział stał się właścicielem prawie 60-metrowego lokalu zlokalizowanego przy ul. Mościckiego 14. Siedziba znajduje się w budynku wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych i windę z przeznaczeniem dla udzielania świadczeń zdrowotnych. Od kwietnia 2015 r.  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie zaczyna wynajmować przylegający lokal z przeznaczeniem na poszerzenie działalności rehabilitacyjnej, czyli realizację zadań statutowych Towarzystwa.

Aktualnie siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem mieści się w Tarnowie przy ul. Mościckiego 14 na III piętrze . Jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób z dużą  niesprawnością ruchową poruszających się o kulach. Zajmujemy powierzchnię ok 90 m w której wydzielona jest sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń, sala szkoleniowa z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym,  stolikami do  zajęć manualnych, laptopami , pomieszczenie biurowe wyposażone w profesjonalny sprzęt, aneks kuchenny i sanitariat. Wszystkie pomieszczenia wykorzystywane są przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 na zajęcia rehabilitacji ruchowej, logoterapię , szkolenia, spotkania i zajęcia terapeutyczne zgodnie z podejmowanymi działaniami statutowymi i realizacją programów rehabilitacji medycznej, społecznej i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia  odpowiedniego do ich możliwości psychofizycznych.

W początkowym okresie Towarzystwo ukierunkowało swoje działania  na popularyzację w społeczeństwie problemu niepełnosprawności oraz na pobudzanie i pogłębianie wrażliwości społecznej. W tym celu popularyzowano działalność Towarzystwa w zakładach pracy, szkołach i organizacjach społecznych, a także wśród pracowników służby zdrowia. Prowadzono spotkania z rodzicami i młodzieżą, a także działalność konsultacyjną dla osób niepełnosprawnych. Organizowano szkolenia dla lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów i masażystów.

Lata późniejsze to działalność popularyzatorska osiągnięć w dziedzinie leczenia i rehabilitacji chorób reumatologicznych. Powstają koła środowiskowe, organizowane są sympozja popularno-naukowe i konferencje, uruchomiono również punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych, w którym porad udzielali lekarze, prawnicy, pracownicy socjalni, współpracowano też z innymi instytucjami. W siedzibie Oddziału przy ul. PCK 8 rozpoczęto prowadzenie przez rehabilitantów rehabilitacji ruchowej chorych z dysfunkcją narządu ruchu. Kolejne lata to dalszy rozwój form niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Przy współudziale środków PFRON i dotacji z Ministerstwa Zdrowia zostają zorganizowane turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób chorych, a lekarze i rehabilitanci z Towarzystwa przeprowadzali okresowe badania i ćwiczenia rehabilitacyjne w domach u chorych, którzy tej pomocy szczególnie potrzebowali. Wspólnie z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci zostały też zorganizowane zajęcia z hipoterapii dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu. Towarzystwo opiniowało też wnioski w sprawie likwidacji barier architektonicznych.

 Corocznie od 2005r.realizujemy zadania współfinansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa

1.Rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane  ni reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe  choroby narządu ruchu dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających I grupę inwalidzka wymagających opieki osoby drugiej, nie opuszczających własnego mieszkania , wspierając niektóre z tych osób opieką psychologiczną przez cały czas trwania zadania

2.Rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność  manualną i lokomocję w siedzibie Towarzystwa w Tarnowie , ul.Mościckiego 14 –  osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z wykorzystaniem  sprzętu rehabilitacyjnego będącego własnością Stowarzyszenia.

3.Terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami mowy po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych prowadzona w siedzibie Stowarzyszenia.

Działalność integracyjna i  aktywizacyjna organizowana przez Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem  w Tarnowie współfinansowana ze środków PFRON.

Projekt  PATRTNER III – KAZON – Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – poradnictwo psychologiczne, prawno-obywatelskie ,pośrednictwo pracy , szkolenia informatyczne, kurs języka migowego , poradnictwo zawodowe

Imprezy integracyjne – majówki, pikniki

Imprezy rekreacyjno-poznawcze – jednodniowe wycieczki

Imprezy poznawcze – spektakle teatralne

Imprezy kulturalno-integracyjne  – coroczne ogniska integracyjne i wigilijne spotkania seniorów

Działalność edukacyjna – prelekcje, wykłady

Działania współfinansowane ze środków PFRO(N w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej których celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji różnych typach placówek w sposób ciągły.  Dzięki tym zadaniom wiele osób niepełnosprawnych potrzebujących aktywnej rehabilitacji ruchowej mogło korzystać i nadal korzysta z całkowicie bezpłatnej rehabilitacji. Ponadto osoby z problemami mowy i  pamięci biorą udział w zajęciach z logopedą. Wszyscy uczestnicy zadań zostają objęci warsztatami z psychologiem/indywidualnie lub grupowo, ponadto chętni uczestniczą w warsztatach komputerowych, korzystają z porad prawnika, biorą udział w różnego rodzaju wykładach na temat zdrowego i aktywnego trybu życia, uczestniczą w  pokazach sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego ułatwiającego życie. Osoby dojeżdżające otrzymują zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Wyposażenie sali gimnastycznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu  z PFRON  w ramach realizacji zleconych zadań:

2009-2010-2011 – wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

2012-2013-2014 – lepsze jutro osób niepełnosprawnych

2015- 2016 – większa samodzielność lepsze jutro

2017-2018 – bądź aktywny i bardziej samodzielny

Towarzystwo Walki z Kalectwem realizowało projekty unijne w ramach  programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu  Społecznego z w latach 2011/2012 współrealizowało projekt „{raca bez barier”  w  okresie 09.2012 08.2014 projekt „Praca Marzeń”- skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  Oddział w Tarnowie od 1977r realizuje misję wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym zarówno w zakresie rehabilitacji medycznej uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne,  wspierając osoby niepełnosprawne w środowisku rodzinnym dając wsparcie i opiekę rodzinom tych osób,  w środowisku  społecznym, pomagając w szkoleniu tych osób i poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy.

 Chcemy nadal kontynuować tę misję.