ASOS 2015 – „Pasja siłą życia” – Regulamin

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Pasja siłą życia” Realizacja zadania potrwa od marca do grudnia 2015 roku. Celem zadania jest wzrost aktywności społecznej wśród min. 60 seniorów (osób w wieku 60+) niepełnosprawnych ruchowo/neurologicznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego w wieku powyżej 60 roku życia.
W ramach realizowanego zadania przewidujemy dla uczestników zajęcia edukacyjne, które rozbudzą pasje i różnorodne zainteresowania – m.in. cykl warsztatów artystycznych, IT, zdrowego stylu życia oraz gimnastyki umysłu. Oferta projektu obejmuje cotygodniowe spotkania, których część tematów została już zaplanowana, m.in. spotkania z inspirującymi seniorami, tematyka z zakresu sztuki, hobby, technik relaksacji, historii i geografii Polski i Świata (wg zainteresowań seniorów), a część będzie planowana i współprowadzona przez samych odbiorców. Zaplanowaliśmy również istotne dla seniorów wspólne wyjścia do teatru, kina, na basen, na wystawy oraz wycieczki po zabytkach Tarnowa ze znanym tarnowskim historykiem, wspólne ognisko oraz wyjazd do Niepołomic i Iwkowej. Udział w realizowanym zadaniu jest całkowicie bezpłatny.   Informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać w biurze zadania tj: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Mościckiego 14 w Tarnowie (III piętro)  Tel. 14 688-90-17

REGULAMIN

ZADANIA:  „PASJA SIŁĄ ŻYCIA”

Z dnia 01 marca 2015 r.

§1

Postanowienia ogólne

 Regulamin Zadania pn. „PASJA SIŁĄ ŻYCIA” określa zasady, które stosuje się przy realizacji Zadania.

§2

 1. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 4. Oferent – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie,
 5. Zadanie – należy przez to rozumieć zadanie „Pasja Siłą Życia”,
 6. Senior – należy przez to rozumieć uczestników zadania.

 §3

Cel zadania oraz odbiorcy

Głównym celem Zadania jest wzrost aktywności społecznej wśród min. 60 seniorów (osób 60+) niepełnosprawnych, mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 1. Odbiorcami działania mogą być osoby będące w wieku 60+ mieszkające w Tarnowie i okolicznych powiatach tj. tarnowski, brzeski, dąbrowski.
 2. oferent przewiduje limit przyjęcia na poziomie 60 osób. Pozostali chętni zapisani zostaną na listę rezerwową.

§4

  Zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa

Rekrutację do zadania prowadzi Koordynator Projektu

 1. W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenie o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Tarnowa lub okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, oświadczenie o akceptacji warunków regulaminu zadania (załącznik nr 1 Regulaminu zadania)
 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej projektu oraz u Koordynatora.
 3. Dokumenty wypełnione i podpisane należy złożyć w Biurze Projektu listownie, osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną.
 4. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń to 30 kwietnia 2015 roku.
  W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizator zakłada uruchomienie dodatkowego naboru.
 5. Na podstawie kolejności zgłoszeń zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych. Informację
  o zakwalifikowaniu każdy z uczestników otrzyma pisemnie, telefonicznie lub poprzez adres e-mail.
 6. Osoby zakwalifikowane podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu zadania).
 7. W przypadku braku kontaktu z osobą zakwalifikowaną zostaje ona automatycznie skreślona z listy uczestników. Na jej miejsce przyjmowana jest osoba z listy rezerwowej.
 8. Uczestnicy Zadania mają obowiązek udziału w wymiarze czasowym przewidzianym dla określonego warsztatu.
 9. Obecność na warsztatach jest dokumentowana jest własnoręcznym podpisem Uczestnika, oddzielnie dla każdego dnia warsztatów.
 10. Uczestnicy zadnia mają obowiązek współpracy z Oferentem w pełnym zakresie wynikającym z udziału w zadaniu, a w szczególności w zakresie badań rezultatów zadania w czasie trwania zadania i po jego zakończeniu.
 11. Uczestnicy mają obowiązek bieżącego informowania Oferenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Zadaniu.
 12. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Zadania w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje Koordynator Projektu.

 §5

Zakres inicjatyw przewidzianych w realizowanym Zadaniu.

 Zadanie nr 3  przewiduje 5 warsztatów każdy po 3 godziny pt. Podziel się czasem, program obejmuje:

 1. Ja jako lider – odrywanie własnego potencjału, mocnych stron, swoich talentów i umiejętności.
 2. Komunikacja – komunikacja werbalna i pozawerbalna, elementy asertywności.
 3. Ja jako wolontariusz – wolontariat, prawne kwestie, możliwości pracy wolontaryjnej w Tarnowie i okolicach.
 4. Dobre praktyki – przegląd sprawdzonych rozwiązań z zakresu społecznych działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in. film dot. dobrych praktyk.
 5. Planowanie działań na rzecz aktywizacji seniorów – m.in. jak zaplanować
  i poprowadzić środowe spotkania pt. Podziel się pasją!.

Zadanie nr 4  – Cykl  warsztatów pt. Odkrywanie pasji! w ramach tego działania odbędą się 4 tematyczne warsztaty każdy składa się z 10 spotkań po 3 godziny (po 2 grupy,w warsztatach IT po 8 osób, w pozostałych tematach min.12 seniorów)

Tematyka warsztatów:

 1. Pasje artystyczne – program obejmie uproszczone zajęcia z obszarów m.in. malowanie na szkle, pisanie ikon, decoupage, rzeźba i papier mache, malowanie martwej natury. Na potrzeby zajęć zostaną zakupione różne materiały m.in. pędzle, sztalugi,  farby, pomoce do decoupage i tworzenia ikon. Program jest tak zaplanowany, by na każdym spotkaniu seniorzy poznawali nowe, atrakcyjne formy artystyczne. Zakupione materiały trwale będą również wykorzystywane w trakcie środowych spotkań jak i po zakończeniu projektu, w ramach Klubu Seniora.
 2. Pasje nowoczesnych technologii – każdy uczestnik będzie pracował na oddzielnym komputerze, grupa 8 osobowa pozwoli trenerowi na zindywidualizowane podejście do seniorów, w zależności od poziomu uczestników program może objąć m.in. obsługa różnych przeglądarek internetowych, zakładanie i korzystanie z emaila, korzystanie z mediów społecznościowych m.in. FB, youtube, poznanie możliwości szukania informacji oraz załatwiania spraw urzędniczych m.in. ePUAP, PUE ZUS, eWUŚ, strony urzędu miast i powiatów, urzędów pracy, urzędu marszałkowskiego (BIPy). Program jest różnorodny i atrakcyjny, kładzie nacisk na praktyczne korzystanie z komputera i internetu.
 3. Pasje zdrowego stylu życia – program obejmie zajęcia z obszarów m.in. zrównoważona dieta dla seniorów, ziołolecznictwo, jak kupować zdrową i niedrogą żywność, sposoby radzenia sobie  z dolegliwościami wieku senioralnego, w zależności od stanu zdrowia uczestników warsztat przewiduje 4 wyjścia na basen  lub zajęcia w klubie fitness.
 4. Pasje gimnastyki umysłu – program obejmie zajęcia z obszarów m.in. ćwiczenia usprawniające pamięć, myślenie i koncentrację, zdobywania treści, grupowania i porządkowania informacji, techniki relaksacji. Dodatkowo w trakcie warsztatu będą wykorzystywane pomoce typu sudoku, gry planszowe, warcaby i szachy. Zakupione gry i pomoce będą również wykorzystywane w trakcie projektu i po jego zakończeniu w ramach cotygodniowych spotkań pt. Podziel się pasją.

Zadanie nr 5 –  Cykliczne spotkania pt. Podziel się pasją  podczas których odbędzie się 19 spotkań  z ekspertami plus 2 wycieczki po Tarnowie oraz 17 spotkań prowadzonych przez uczestników projektu każde po 3 godziny  .

Tematyka 19 spotkań prowadzonych przez ekspertów, m.in. polscy artyści, współczesna polska sztuka (w tym sztuka tarnowianina Wilhelma Sasnala), obrządki i tradycje lokalne Tarnowa i okolic,  historia stroju regionalnego, zdrowa i niedroga kuchnia, techniki relaksacji, warsztaty pracy nad koncentracją, numizmatyka. Na spotkania zaprosimy również inspirujących seniorów, którzy realizują swoje życiowe pasje, m.in. tarnowskiego rzeźbiarza i kolekcjonera sztuki ludowej, zielarkę, seniorkę która tworzy arcydzieła z filcu i papier mache.

Spotkania jak najczęściej przyjmą formę interaktywnych warsztatów, np. pracy nad tekstem źródłowym, warsztaty z filcu, czy praktyczne metody relaksacji. Dodatkowo w ramach spotkań odbędą się 2 wycieczki po Tarnowie. Obie wycieczki poprowadzi znany tarnowski historyk (senior), program obejmie m.in. zwiedzanie starego cmentarza, kwater powstańczych, zabytki sztuki renesansu (starówka, Bazylika), muzeum Diecezjalne, wystawę w Ratuszu i muzeum etnograficzne.

Seniorzy – liderzy, zaplanują  pozostałe 17 spotkań. Seniorzy będą prowadzili spotkania z tematyki, która dotyczy ich własnych pasji np. szydełkowanie, koronka klockowa, robienie przetworów, uprawa roślin, geografia, historia  Europy  lub z tematów poznanych na warsztatach pt. Odkrywanie pasji,  ale
i być może zechcą zorganizować wspólne wyjście np. na wystawę, wyjście do kina, teatru czy zachcą spędzić czas wspólnie grając w szachy, warcaby czy gry planszowe.

Zadanie nr 6 – Działania aktywizujące środowisko seniorów niepełnosprawnych

 1.  Noc Świętojańska – czerwiec.

Impreza organizowana na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. Wezmą w niej udział seniorzy (min. 30osób).

 1. Wizyta w Niepołomicach – lipiec.

Jest to całodniowa wizyta, do oddalonych od Tarnowa niespełna 80 km Niepołomic. Weźmie w niej udział 40 seniorów.

 1. Wizyta do Iwkowej – wrzesień.

W połowie września w gminie Iwkowa – oddalona od Tarnowa ok. 50 km –  odbywa się coroczne „Święto Suszonej Śliwki” . Weźmie w niej udział 40 seniorów.

 1. Wspólne ognisko z tańcami – październik.

Celem imprezy jest miłą zabawa, integracja ale i przetestowanie dotychczas zdobytych umiejętności. Seniorzy – uczestnicy wraz z animatorem opracują program artystyczny m.in. gry, zgadywanki, konkursy.   Weźmie w nim udział 60 seniorów.

 1. Uroczyste podsumowanie projektu – grudzień.

Na zakończenie projektu odbędzie się wspólne spotkanie opłatkowe dla wszystkich seniorów biorących udział w zadaniu min. 60 osób. Podczas spotkania zostaną podsumowane wszystkie działania w projekcie – odbędzie się pokaz slajdów ze zdjęciami dot. realizacji zadania oraz wszystkich wycieczek i wspólnych wyjść. Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w projekcie. Podczas spotkania odbędzie się pokaz własnoręcznie wykonanych ozdób i stroików choinkowych, które zostaną przekazane seniorom z Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
Na spotkaniu  co najmniej  20 seniorów otrzyma wyróżnienia za szczególne zaangażowanie i wkład w projekt.

 §5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 roku.
 2. Rozstrzyganie spraw, które nie są objęte regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
 3. Odwołanie od decyzji przysługuje do Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie z wyłączeniem Koordynatora Projektu jeśli jest on członkiem Zarządu.
 4. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Zadania będą dostępne na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

(zał. 1 do Regulaminu Zadania pn. „Pasja siłą życia”)

FORMULARZ REKRUTACYJNY

1 Tytuł zadania Pasja siłą życia
2 Nr i nazwa priorytetu Priorytet I. Edukacja osób starszych
3 Kierunek Działania – Wiodący Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.
  4 Nazwa Oferenta Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

 

Tabela – Dane: uczestnika zadania

  Lp Nazwa Opis
Dane uczestnika 1 Imię (imiona)
2 Nazwisko
3 Płeć   □  Kobieta                  □  Mężczyzna
4 PESEL
5 Jestem osobą po 60 roku życia □ TAK                        □ NIE
6 Mieszkam □ Miasto Tarnów          □ pow. Tarnowski
□ pow. Brzeski              □ pow. Dąbrowski
7 Orzeczony stopień niepełnosprawności ruchowej/neurologicznej □ Lekki           □ Umiarkowany           □ Znaczny
Dane kontaktowe 8 Ulica
9 Nr domu/lokalu
10 Kod pocztowy
11 Miejscowość
12 Telefon kontaktowy
13 Adres poczty elektronicznej
(e-mail)

 

Propozycje działania 14 Jak Pani/Pan chciałby           się zaangażować we współpracę z TWK?
15 Jakie działania chciałaby Pani/Pan podejmować na rzecz środowiska niepełnosprawnych seniorów?

Oświadczam, że:

 • posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej lekkim/umiarkowanym/znacznym,[1]
 • zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w Zadaniu i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim,
 • zgodnie z wymogami spełniam kryteria uczestnictwa w Zadaniu,
 • zostałem/łam poinformowany/na, że Zadanie „Pasja siłą życia” współfinansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020,
 • wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w ramach realizowanego Zadania,
 • zapoznałem(am) się z Regulaminem Zadania i akceptuję jego warunki,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
  z procedurą rekrutacji oraz uczestnictwem w „Warsztatach” realizowanego Zadania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 Poz. 1182 z późn. zm.),
 • wszystkie dane zawarte w niniejszym Formularzu Rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.

 

…………………………………………………..

Data i podpis

(zał. 2 do Regulaminu Zadania pn. „Pasja siłą życia”)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZADANIU PN.

„PASJA SIŁĄ ŻYCIA”

 Imię i nazwisko…………………………………………………………………

Adres zamieszkania…………………………………………………………….

PESEL…………………………………………

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż:

wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w Zadaniu „Pasja siłą życia”

 • zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
 • zostałem/am zapoznany/a z Regulaminem Zadania i akceptuję jego warunki;
 • należę do grupy osób uprawnionych do udziału w Zadaniu zgodnie z Regulaminem;
 • świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z § 233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2014 r. Poz. 1182, z późn. zm.)

 

……………….……… ……………….………

Miejscowość, data Podpis uczestnika zadania

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych