Informacja dodatkowa za rok 2012

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział w Tarnowie

Ul. Mościckiego 14

33-100 Tarnów

Główne obszary działalności Stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

  1. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
  2. Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
  3. Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.
  4. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.
  5. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,   warunków ich życia i rehabilitacji.
  6. Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  7. Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa,   szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
  8. Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

Numer i organ prowadzący rejestr:

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – KRS 0000022127

Podmiot posiadający statusu organizacji pożytku publicznego.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 137  Poz. 1539)

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Aktywa trwałe, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Ich wartość księgowana jest w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania do używania.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałeŚrodki trwałe – wartość księgowa netto „zero”Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Stowarzyszenie nie posiada prawa własności budynków i budowli.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

2.Aktywa obrotowe obejmują :

– środki pieniężne w banku:

konto główne TWK

konto dla – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

konto dla – Aktywizacja Zawodowa KAZON

konto dla – Praca Marzeń

 

3.Należności krótkoterminowe obejmują:

– należność z US z tyt. rozliczenia PIT-4R

4.Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

– zobowiązania wobec dostawców:

– zobowiązania PFRON:

5.Fundusze własne

– fundusz statutowy:

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 r. wyniosła

Zarząd postanawia przeznaczyć ją na zwiększenie przychodów roku następnego.

 

Informacje o strukturze przychodów:

1.Przychody z działalności statutowej                                                      

a) Składki określone statutem

b) Dotacje i inne przychody

– Gmina Miasta Tarnowa

– PFRON – sport, kultura, turystyka

– PFRON – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

– PO KL Środki z EFS  „Praca Marzeń”

 

 

c) Darowizny

d) Darowizna 1%

2.Przychody finansowe

3. Pozostałe przychody

 

Informacje o strukturze kosztów:

1.Koszty realizacji działalności statutowej:

2.Koszty administracyjne

– Zużycie materiałów i energii

– Usługi obce

– Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

– Pozostałe koszty

3.Pozostałe koszty

 

 

 

 

 

 

36 527,28 zł

3 271,31 zł

23 047,36 zł

157,84 zł

10 050,77 zł

 

0,00 zł

 

28 242,27 zł

612,27 zł

27 630,00 zł

 

– 25 755,45 zł

1 796,53 zł

 

 

 

225 729,57 zł

225 728,69 zł

4 338,00 zł

201 392,78 zł

23 370,00 zł

11 719,48 zł

92 796,54 zł

73 506,76 zł

 

 

13401,14 zł

6 596,77 zł

0,86 zł

0,02 zł

 

223 933,04 zł

210 595,20 zł

13 337,84 zł

2 167,37 zł

1 763,10 zł

7 862,85 zł

1 544,52 zł

0,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło:

POKL ze środków EFS „ Praca Marzeń” – 1 osoba zatrudnione na umowę o pracę, 7 osób na umowa cywilno prawna.

Zadaniach zleconych ze środków PFRON – 8 osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną.

Zadania współfinansowane z Gminy Miasta Tarnowa – 8 osób na umowę cywilno prawną.

Świadczenia  wolontarystyczne  – 16 osób.

Tarnów dnia  12.03.2013 r.

Renata Gruca – Nowak

…………………………………………..

(imię i nazwisko oraz podpis osoby,

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpisy Zarządu: