Informacja dodatkowa za rok 2013

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział w Tarnowie

Ul. Mościckiego 14

33-100 Tarnów

Główne obszary działalności Stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

  1. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
  2. Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
  3. Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów  i odczytów.
  4. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.
  5. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.
  6. Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  7. Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
  8. Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

Numer i organ prowadzący rejestr:

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –  KRS 0000022127                                        Podmiot posiadający statusu organizacji pożytku publicznego.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dziennik Ustaw Nr 137  Poz. 1539)

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.  Aktywa trwałe, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Ich wartość księgowana jest  w koszty zużycia materiałów  w momencie przekazania do używania.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałeŚrodki trwałe – wartość księgowa netto „zero”Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Stowarzyszenie nie posiada prawa własności budynków i budowli.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

2.Aktywa obrotowe obejmują :

– środki pieniężne w banku:                                                                konto główne TWK

konto dla – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

konto dla – Aktywizacja Zawodowa KAZON

konto dla – Praca Marzeń

3.Należności krótkoterminowe obejmują:

4.Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

– zobowiązania wobec dostawców:

– zobowiązania PRACA MARZEŃ :

5.Fundusze własne

– fundusz statutowy:

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2013 r. wyniosła

Zarząd postanawia przeznaczyć ją na zwiększenie przychodów roku następnego.

 

Informacje o strukturze przychodów:

1.Przychody z działalności statutowej                                                      

a) Składki określone statutem

b) Dotacje i inne przychody

– Gmina Miasta Tarnowa

– PFRON – sport, kultura, turystyka

– PFRON – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

– PO KL Środki z EFS  „Praca Marzeń”

– PFRON – KAZON

 

c) Darowizny

d) Darowizna 1%

2.Przychody finansowe

3. Pozostałe przychody

 

Informacje o strukturze kosztów:

1.Koszty realizacji działalności statutowej:

2.Koszty administracyjne

– Zużycie materiałów i energii

– Usługi obce

– Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

– Pozostałe koszty

3.Pozostałe koszty

 

 

 

 

 

201 280,21 zł

17 917,44 zł

22 890,46 zł

137,54 zł

160 334,77 zł

0,00 zł

12 787,09 zł

10 062,84 zł

– 22 711,49 zł

32 497,61 zł

 

 

1 008 559,21 zł

1 008 558,07 zł

4 644,00 zł

970 778,07 zł

17 000,00 zł

5 232,00 zł

75 708 zł

845 208,08 zł

27 629,99 zł

 

11 159,79 zł

5 408,78 zł

1,14 zł

0,00 zł

 

976 061,60 zł

939 683,24 zł

36 378,36 zł

6 256,70 zł

10 248,83 zł

9 239,32 zł

10 633,51 zł

0,00 zł

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło:

POKL ze środków EFS „ Praca Marzeń” – 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 13 osób na umowę cywilno prawną.

Zadaniach zleconych ze środków PFRON – 7 osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną.

Zadania współfinansowane z Gminy Miasta Tarnowa – 8 osób na umowę cywilno prawną.

Świadczenia  wolontarystyczne – 8 osób

Tarnów dnia  26-03-2014 r.

…………………………………………..

(imię i nazwisko oraz podpis osoby,

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Podpisy Zarządu: