Informacja dodatkowa za rok 2014r.

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział w Tarnowie

Ul. Mościckiego 14

33-100 Tarnów

Główne obszary działalności Stowarzyszenia (zgodnie ze statutem):

1. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego  przekazu.

2. Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.

3.Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów  i odczytów.

4.Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.

5. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,   warunków ich życia i rehabilitacji.

6. Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

7. Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa,   szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

8.Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

Numer i organ prowadzący rejestr:

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –  KRS 0000022127

Podmiot posiadający statusu organizacji pożytku publicznego.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

 Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r (Dziennik Ustaw Nr 137  Poz. 1539)

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.  Aktywa trwałe, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Ich wartość księgowana jest  w koszty zużycia materiałów  w momencie przekazania do używania.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe

Środki trwałe – wartość księgowa netto „zero”

Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Stowarzyszenie nie posiada prawa własności budynków i budowli.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

 

2.Aktywa obrotowe obejmują :

– środki pieniężne w banku:                                                                konto główne TWK

konto dla – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

konto dla – Aktywizacja Zawodowa KAZON

konto dla – Praca Marzeń

3.Należności krótkoterminowe

4.Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

– zobowiązania wobec dostawców:

5.Fundusze własne

– fundusz statutowy:

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2014 r. wyniosła

Zarząd postanawia przeznaczyć ją na zwiększenie przychodów roku następnego.

 

Informacje o strukturze przychodów:

 1.Przychody z działalności statutowej                               a)Składki określone statutem

b) Dotacje i inne przychody

– Gmina Miasta Tarnowa

– PFRON – sport, kultura, turystyka

– PFRON – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych

– PO KL Środki z EFS  „Praca Marzeń”

c) Darowizny

d) Darowizna 1%

2.Przychody finansowe

3. Pozostałe przychody

 

Informacje o strukturze kosztów:

 

1.Koszty realizacji działalności statutowej:

2.Koszty administracyjne

– Zużycie materiałów i energii

– Usługi obce

– Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

– Podatki i opłaty

3.Koszty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

          

93 409,27 zł

34  082,54 zł

21 126,53 zł

38 100,20 zł

0,00 zł

1 056,73 zł

12 787,09 zł

557,98 zł

20 489,39 zł

-213,88 zł

20 703,27 zł

 

 

 

 

 615 269,83zł

615 267,47zł

4554,00 zł

591 297,34 zł

21 000,00 zł

10 554,06 zł

89 934,00 zł

469 809,28 zł

11 765,53 zł

7 663,60 zł

2,36 zł

0,00 zł

594 566,56 zł

557 378,47 zł

36 482,99 zł

5 174,36 zł

17 913,05 zł

13 387,47 zł

8,11 zł

705,10 zł

 

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło:

POKL ze środków EFS „ Praca Marzeń” – 5 osób  zatrudnionych na umowę o pracę, 9 osób na umowę cywilno prawną .

Zadaniach zleconych ze środków PFRON i Gminy Miasta Tarnowa – 9 osób zatrudnionych na umowę cywilno prawną.

Świadczenia  wolontarystyczne  –     12   osób

 

Tarnów dnia  26-03-2015 r.

 …………………………………………..

(imię i nazwisko oraz podpis osoby,

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

 

                                                                    Podpisy Zarządu: