Sprawozdanie merytoryczne 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Za okres 01.01. – 31.12.2010

1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie Tarnów, ul. Mościckiego 14
Województwo małopolskie
Telefon: 014-688-90-17
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574
Nr KRS 0000022127
Regon 850540008
NIP 873-26-71-057
Stowarzyszenie liczy 215  członków,
Zarząd Stowarzyszenia
1. Marta Kozioł   33-113 Zgłobice ul. Topolowa 84  – Prezes Zarządu
2. Maria Dęboś  33-100 Tarnów ul. Esperantystów 12A  – Wiceprezes  Zarządu
3. Lidia Leśniak  33-100 Tarnów ul. Batalionów Chłopskich 27 – Wiceprezes Zarządu
4. Ruta Paszkowska  33-100 Tarnów Oś 25-Lecia 1/31  – Sekretarz
5. Elżbieta Święs 33-100 Tarnów ul. Fąfary 8/9 – Skarbnik
6. Barbara Borowicz 33-100 Tarnów ul. Marynarki Wojennej 18/17 – Członek Zarządu
7. Maria Ostrowska 33-112Tarnowiec ul. Nadbrzeżna 12 – Członek Zarządu
8. Elżbieta Pęczalska  33-100 Tarnów ul. Powstańców W-y 13/90  – Członek Zarządu
9. Krystyna Trybulska 33-100 Tarnów ul. Kościuszki 15a/23 – Członek Zarządu
2. Cele statutowe organizacji
Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:
–  pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób;

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

–  działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom  społecznym;

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;
– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

TWK realizuje swoje cele poprzez:
– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.                      – Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.
– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.
– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.
– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

W 2010 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:

Styczeń – grudzień 2010
„Rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną
i lokomocję”
W okresie od stycznia do grudnia trwała realizacja zadania – „rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję” w lokalu TWK przy ulicy Mościckiego 14 w Tarnowie. W ćwiczeniach wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych  w tym większość ze stopniem znacznym i umiarkowanym.
Podstawowym celem zadania było zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dużą dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie w zakresie kończyn górnych z uwzględnieniem rehabilitacji manualnej, podniesienie sprawności ruchowej dłoni, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ustroju oraz poprawa samodzielności chorych poprzez ćwiczenia lokomocyjne poprawiające sprawność i wydolność kończyn dolnych. Celem zadania było również zwiększenie samodzielności i poczucie przydatności chorego, przywrócenie wiary we własne siły jak również przeciwdziałanie  izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 8 000,00 zł, wkład własny TWK  6 355,33- zł.

„Terapia neurologopedyczna u osób po przebytych urazach lub schorzeniach  neurologicznych”
Do terapii neurologopedycznej zakwalifikowane zostało 10 osób za schorzeniami neurologicznymi  i po urazach u których stwierdzono zaburzenia mowy o typie afazji lub dysartrii.
Uczestnicy na cotygodniowych spotkaniach mieli możliwość zwiększenia zasobu słów, poprawić artykulację, technikę pisania i czytania oraz uruchomić inne funkcje poznawcze związane z mową (tj. pamięć, uwagę ), zdolności gramatyczne, leksykalne i prozodyczne.
Różnorodność zadań, nowe pomysły, czy propozycje ćwiczeń uruchomiły potencjalne zdolności komunikacyjne u poszczególnych osób.
Wyraźnie ujawnił się pozytywny wpływ oddziaływań członków grupy na indywidualne osiągnięcia językowe. Działania te pokazują, że pomimo negatywnego, destrukcyjnego wpływu niektórych schorzeń neurologicznych na stan mowy nigdy nie należy rezygnować z rehabilitacji, dającej szansę przedłużyć aktywność słowną i radość z niewielkich nawet osiągnięć.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  5000,00 zł, wkład własny TWK 2 976,02 zł.

Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zadanie 1.   WYRÓWNANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  –  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek:
Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie to 48 osób niepełnosprawnych. Osoby te uczestniczyły  w rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz w muzykoterapii. Ponadto 10 beneficjentów uczestniczyło w terapii neurologopedycznej.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON w kwocie: 54 629,00- zł, wkład własny finansowy TWK 5 249,36- zł. Wkład własny niefinansowy /wolontariat 3 840,00-zł/

Zadanie 2.   AKTYWIZACJA ZAWODOWA Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „KAZON”
W projekcie współfinansowanym ze środków PFRON uczestniczyło  41 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z  orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W ramach działalności Klubu prowadzone były szkolenia, kursy i warsztaty dla osób  niepełnosprawnych w tym:
1. Poradnictwo psychologiczne, prawno-obywatelskie, oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
2. Zintegrowane działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez:
– doradztwo zawodowe,
– przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu „droga życiowa i zawodowa”,
– prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych w tym kurs komputerowy i kurs J. angielskiego.
4. Podnoszenie kwalifikacji beneficjentów dostosowane do możliwości i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy w miarę możliwości zainteresowanych poprzez uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach zawodowych. Dobór rodzaju szkolenia  wynikał z ustaleń podjętych podczas opracowania Indywidualnej Ścieżki  Rozwoju   Osobistego i Zawodowego (IŚROZ) .
Dwóch beneficjentów projektu uczestniczyło w kursach zewnętrznych tj. Obsługa kasy Fiskalnej.
Efektem pozytywnym projektu było zatrudnienie  6 osób na otwartym rynku pracy.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 54 716,01-zł., wkład własny finansowy 4 304,14-zł. Wkład własny niefinansowy /wolontariat 5 040,00-zł/.
Maj 2010 r.
Impreza integracyjna: „Majówka Tarnowska 2010”

Uczestnikami organizowanej imprezy w dniu 27.05.2010r byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK w ilości 90 osób. Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowana impreza rekreacyjno – integracyjna  miała za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz integracje osób niepełnosprawnych.
Najważniejszym celem było uświadomienie potrzeby i zachęcenie do aktywnego wypoczynku, który sprzyja zdrowiu. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania i z organizacji imprezy.
Zamierzone cele zostały osiągnięte.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON  w kwocie: 1 524,00- zł., wkład własny 1 032,39- zł

Czerwiec 2010 r.
Impreza integracyjna:  „Piknik Integracyjno-rekreacyjny 2010r”

W dniu 10.06.2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy został zorganizowany piknik integracyjny przeznaczony dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej powiatu tarnowskiego i członków TWK. W imprezie wzięło udział 100 osób . Celem Pikniku była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz stworzenie płaszczyzny umożliwiającej kontakt mieszkańców różnych Domów Pomocy, likwidowanie barier w komunikowaniu się poprzez nawiązywanie pozytywnych więzi społecznych.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON w kwocie: 3 323,33-zł., wkład  własny 2 466,34-zł

Czerwiec 2010 r.
Impreza integracyjna „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2010”
W dniu 18.06.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu odbyła się impreza przeznaczona dla 300 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej powiatu tarnowskiego, zaprzyjaźnionych domów z innych powiatów oraz członków TWK. Jednym z głównych celów zadania była oprócz integracji społecznej aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez konkurencje sportowe, gry, zabawy oraz motywowanie do różnych innych form ruchu. Uczestnikom imprezy zapewnione zostało wyżywienie oraz upominki i nagrody.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON w kwocie 5100,00 z , wkład własny 3400,00 zł.

Wrzesień 2010 r.
Impreza kulturalno-integracyjna: „Ognisko integracyjne 2010”

Impreza zorganizowana w dniu 22.09.2010r dla 70 członków Towarzystwa. Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość i izolację społeczną. Zorganizowana impreza sprzyjała przełamywaniu nieśmiałości, a także nawiązywaniu nowych znajomości.
Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie: 1 128,00-zł., środki własne TWK 755,76-zł.

Grudzień 2010 r.
Impreza kulturalno – integracyjna: „ SPOTKANIE OPŁATKOWE SENIORÓW  2010”
Uczestnikami organizowanej imprezy byli członkowie TWK posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaproszeni członkowie ich rodzin.
Uczestnicy spotkania wzbogacili swoją wiedzę z zakresu obrzędowości i zwyczajów związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz uczestniczyli w zorganizowanych konkursach. W spotkaniu uczestniczyło 95 osób.
Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON  w kwocie: 1 664,00-zł. środki własne 1 168,80-zł
Warsztaty i wykłady
19.04.2010r – temat: „Sposoby radzenia sobie z chorobą, adaptacja do nowych warunków życia i funkcjonowania” psycholog mgr Marzena Bajorek
10.05.2010r – temat: „ Bariery integracji społecznej, jako czynnik zmagający lęk i wstyd osób niepełnosprawnych” psycholog mgr Marzena Bajorek
14.06.2010r. – temat: „ Radzenie sobie ze stresem”, psycholog mgr Marzena Bajorek
13.09.2010r. – temat: „ Asertywność” psycholog mgr Marzena Bajorek
15.11.2010r. – temat: „ Zarządzanie czasem” psycholog mgr Marzena Bajorek
Tematy prowadzonych zajęć spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
1) Uchwala Zarządu Nr 1/2010 z dn. 30.03.2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2009r.
2) Uchwala Zarządu Nr 2/2010 z dn. 30.03.2010 w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2010 r.
3) Uchwała Zarządu Nr 3/2010 z dn. 30.03.2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych
4) Uchwała Zarządu Nr 4/2010 z dnia 20.05.2010 w sprawie wykupu lokalu TWK na własność
5) Uchwała Zarządu Nr 5/2010 z dnia 20.05.2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych
6) Uchwała Zarządu Nr 6/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie zatwierdzenie kwoty wykupu lokalu TWK na własność.
7) Uchwała Zarządu Nr 7/2010 z dnia 10.11.2010 w sprawie podwyższenia składki członkowskiej
na  2011 r.
8) Uchwała Zarządu Nr 8/2010 z dnia  10.11.2010 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Przychody ogółem – 164 374,29
1.Przychody z działalności statutowej                                                                     164 373,36
a) Składki określone statutem                                                                                      4 104,00
b) Dotacje i inne przychody                                                                                      132 768,34
– Gmina Miasta Tarnowa                                                                                           13 000,00
– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                                         8 423,33
– PFRON – Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych                                      5 4629,00
– PFRON – KAZON                                                                                                    54 716,01
– INNE – DPS Sieradza                                                                                               2 000,00
c) Darowizny                                                                                                                10 269,00
d) Darowizna 1%                                                                                                           7 953,02
e) Wkład rzeczowy – wolontariat                                                                               9 279,00
2. Przychody finansowe                                                                                                      0,93
3. Pozostałe przychody                                                                                                       0,00
4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy
6. Informacja o poniesionych kosztach.
Koszty działalności statutowej:                                                                                 171726,56
Działalność odpłatna pożytku publicznego:     nie dotyczy
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
Koszty realizacji zadań statutowych:                                                                     153 247,39
Koszty administracyjne                                                                                             16 651,61
Pozostałe koszty                                                                                                            1827,56
Działalność gospodarcza: nie dotyczy
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.
Do realizacji zadań zostało zatrudnionych na umowę o pracę w różnym wymiarze czasu pracy 3 osoby na stanowiskach:
Specjalista ds. rehabilitacji społecznej
Psycholog
Doradca Zawodowy
a na umowę zlecenia i umowy o dzieło 12  osób.
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Działalność odpłatna: nie dotyczy
Działalność nieodpłatna ogółem –   32 102,52
Nagrody –                                                    0,00
Premie –                                                      0,00
Inne świadczenia –                                     0,00
Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Działalność odpłatna – nie dotyczy
Działalność nieodpłatna ogółem – 61 962,35
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
225,50 – Bank PKO BP SA Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 17 33-100 Tarnów
15,62 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 ( KAZON)
5,40 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 (WYRÓWNANIE SZANS ON)
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
W dniu 18.11.2010r TWK Tarnów nabyło nieruchomości tj. lokal niemieszkalno-użytkowy nr 11 o powierzchni 48,80m2 położony na trzecim piętrze w budynku przy ul. Mościckiego 14 w Tarnowie posiadający założoną  KW TR1T/00090894/6 od Gminy Miasta Tarnowa za kwotę 3 075,00-zł. / na wyżej w/w nieruchomość została udzielona TWK Tarnów bonifikata wysokości 99% wartości nieruchomości/. Nieruchomość została zakupiona z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Należności
– należności US – 0,00
Zobowiązania:
– PFRON –  1 827,56
– Dostawcy – 1 220,25
8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Deklaracje comiesięczne:
– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA
Deklaracja roczna:
– PIT-4R
-CIT-8, CIT-8/0

Tarnów 30.03.2011 r.               Podpisy  Zarządu: