Sprawozdanie merytoryczne 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
Za okres 01.01. – 31.12.2011

1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie
Tarnów, ul. Mościckiego 14
Województwo małopolskie
Telefon: 014-688-90-17
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574
Nr KRS 0000022127
Regon 850540008
NIP 873-26-71-057
Stowarzyszenie liczy 191  członków,

Zarząd Stowarzyszenia
1. Marta Kozioł   33-113 Zgłobice ul. Topolowa 84  – Prezes Zarządu
2. Maria Dęboś  33-100 Tarnów ul. Esperantystów 12A  – Wiceprezes  Zarządu
3. Lidia Leśniak  33-100 Tarnów ul. Batalionów Chłopskich 27 – Wiceprezes Zarządu
4. Ruta Paszkowska  33-100 Tarnów Oś 25-Lecia 1/31  – Sekretarz
5. Elżbieta Święs 33-100 Tarnów ul. Fąfary 8/9 – Skarbnik
6. Barbara Borowicz 33-100 Tarnów ul. Marynarki Wojennej 18/17 – Członek Zarządu
7. Maria Ostrowska 33-112Tarnowiec ul. Nadbrzeżna 12 – Członek Zarządu
8. Elżbieta Pęczalska  33-100 Tarnów ul. Powstańców W-y 13/90  – Członek Zarządu
9. Krystyna Trybulska 33-100 Tarnów ul. Kościuszki 15a/23 – Członek Zarządu

2. Cele statutowe organizacji
Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:
–  pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

–  działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji,    zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;
– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;
– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;
– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

TWK realizuje swoje cele poprzez:
– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
– Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.
– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.
– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.
– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

W 2011 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:  

Styczeń – grudzień 2011
„Rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”.
W okresie od stycznia do grudnia trwała realizacja zadania – „rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję” w lokalu TWK przy ulicy Mościckiego 14 w Tarnowie. W ćwiczeniach wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych  w tym większość ze stopniem znacznym i umiarkowanym.
Podstawowym celem zadania było zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dużą dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie w zakresie kończyn górnych z uwzględnieniem rehabilitacji manualnej, podniesienie sprawności ruchowej dłoni, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ustroju.  Poprawę samodzielności chorych poprzez ćwiczenia lokomocyjne poprawiające sprawność i wydolność kończyn dolnych. Celem zadania było również zwiększenie samodzielności i poczucie przydatności chorego, przywrócenie wiary we własne siły jak również przeciwdziałanie  izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  10000,00 zł, wkład własny TWK 4266,48 zł.

„Terapia neurologopedyczna  u  osób  po  przebytych  urazach  lub schorzeniach  neurologicznych”
Do terapii neurologopedycznej zakwalifikowane zostało 10 osób w schorzeniach i po urazach neurologopedycznych u których stwierdzono zaburzenia mowy o typie afazji lub dysartrii.
Uczestnicy na cotygodniowych spotkaniach mieli możliwość zwiększenia zasobów słów, poprawić artykulację, technikę pisania i czytania oraz uruchomić inne funkcje poznawcze związane z mową (tj. pamięć, uwagę),  zdolności gramatyczne, leksykalne i prozodyczne.
Różnorodność zadań, nowe pomysły, czy propozycje ćwiczeń uruchomiły potencjalne zdolności komunikacyjne u poszczególnych osób.
Wyraźnie ujawnił się pozytywny wpływ oddziaływań członków grupy na indywidualne osiągnięcia językowe. Pomimo negatywnego, destrukcyjnego wpływu niektórych schorzeń neurologicznych na stan mowy nigdy nie należy rezygnować z rehabilitacji, dającej szansę przedłużyć aktywność słowną i radość z niewielkich nawet osiągnięć.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  5000,00 zł, wkład własny TWK 2378,14 zł.

3.„Rehabilitacja (domowa) osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane
i reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu.
Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne posiadające I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności wymagające opieki osoby drugiej w większości nie opuszczające własnego mieszkania, zarówno mężczyźni jak i kobiety w przedziale wiekowym  18- 85 roku życia. Wszystkie osoby objęte zadaniem posiadały niewielkie zabezpieczenie materialne.  W większości były to osoby samotne, skazane na korzystanie z opłacanej pomocy osób obcych. W ramach realizacji zadania z rehabilitacji skorzystało 12 osób.
Działania polegały na przeprowadzeniu wizyt lekarskich ustalających proces leczenia  i pielęgnacji, wykonaniu 10 zabiegów rehabilitacyjnych, 2 lub 3 razy w tygodniu, przeprowadzeniu lekarskich wizyt kontrolnych oraz opiece psychologa nad chorymi osobami przez cały czas trwania zadania.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  5000,00 zł, wkład własny TWK 4028,12 zł.

Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zadanie 1. WYRÓWNANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  –  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek:
Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie to 50 osób niepełnosprawnych. Osoby te uczestniczyły  w rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz w muzykoterapii. Ponadto 10 beneficjentów uczestniczyło w terapii neurologopedycznej.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 67843,00zł., wkład własny niefinansowy (wolontariat) – 2704,00zl, wkład własny finansowy 5298,72 zł.

Zadanie 2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA Klub Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „KAZON”
1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawno-obywatelskiego, oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
2.  Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez:
– doradztwo zawodowe,
– przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu „droga życiowa i zawodowa”,

– prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy
– pośrednictwo pracy
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla niepełnosprawnych w tym kurs komputerowy i kurs j. angielskiego.
Beneficjenci tego zadania, w miarę swoich potrzeb, możliwości i zapotrzebowań lokalnego rynku pracy mogli również podnosić  kwalifikacje na zewnętrznych szkoleniach zawodowych (np.  kursie księgowości, kadry i płace,  obsługi wózków widłowych itp.). Dobór rodzaju  szkolenia  wynikał z ustaleń podjętych podczas opracowywania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Osobistego i Zawodowego (IŚROZ) wdrażanej w kolejnym zadaniu kompleksowego projektu, którego elementem jest opisywane zadanie.
Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie to 42 osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczba BO którzy zostali zatrudnieni – 7 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 78 627,51 zł.

Maj 20101 r.
Impreza integracyjna: „Majówka Tarnowska 2011”.
Uczestnikami organizowanej imprezy w dniu 25.05.2011r byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK w ilości 60 osób. Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowana impreza rekreacyjno – integracyjna  miała za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz integracje osób niepełnosprawnych.
Najważniejszym celem było uświadomienie potrzeby i zachęcenie do aktywnego wypoczynku, który sprzyja zdrowiu. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania i z organizacji imprezy.
Zamierzone cele zostały osiągnięte.
Impreza dofinansowana ze środków PFRON  w kwocie: 678,00 zł., środki z 1 %  698,13 zł

Sierpień 2011 r.
06.08.2011 – wycieczka  dla 50 osób  niepełnosprawnych do Sandomierza.
Impreza rekreacyjno- poznawcza dla osób niepełnosprawnych, członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie, miała charakter wycieczki jednodniowej, autokarowej. Trasa wycieczki oraz stopień trudności dostosowane zostały do możliwości zdrowotnych uczestników.
Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1800,00 zł, środki z 1%  1205,00 zł.

Wrzesień 2011 r.
Impreza kulturalno-integracyjna: „Ognisko integracyjne 2011”. 
Impreza zorganizowana w dniu 22.09.2010r dla 80 członków Towarzystwa. Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość i izolację społeczną. Zorganizowana impreza sprzyjała przełamywaniu nieśmiałości, a także nawiązywaniu nowych znajomości.
Kwota imprezy 746,00 zł  w całości z finansowana ze środków z  1 %

Grudzień 2010 r.
Impreza kulturalno – integracyjna: „ SPOTKANIE OPŁATKOWE SENIORÓW 2011”.
Uczestnikami organizowanej imprezy w dniu 20.12.2012r  byli członkowie TWK ( 87 osób) posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaproszeni członkowie ich rodzin.
Uczestnicy spotkania wzbogacili swoją wiedzę z zakresu obrzędowości i zwyczajów związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz uczestniczyli w zorganizowanych konkursach.
Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1578,00 zł,  środki własne  z 1%  1055,80 zł.

Prelekcja:
15.11.2010r. – temat: „ Zarządzanie czasem” psycholog mgr Marzena Bajorek

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
1) Uchwała Zarządu Nr 1/2011 z dn. 27.04.2011r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010r.
2) Uchwala Zarządu Nr 2/2011 z dn. 27.04.2011r w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2011 r.
3) Uchwała Zarządu Nr 3/2011 z dn. 31.08.2011r w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania ogniska integracyjnego w kwocie 800,00 zł.
4) Uchwała Zarządu Nr 4/2011 z dnia 08.11.2011r w sprawie zakupu i przygotowania 10 paczek świątecznych dla obłożnie chorych w kwocie po ok. 50,00 zl paczka.
5) Uchwała Zarządu Nr 5/2011 z dnia 08.11.2011r w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych.

5.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

Przychody ogółem –                                                                                               185 519,29 zł
1.Przychody z działalności statutowej                                                                 185 518,50 zł
a) Składki określone statutem                                                                                 4 590,00 zł
b) Dotacje i inne przychody                                                                                  148 229,35 zł
– Gmina Miasta Tarnowa                                                                                      20 000,00 zł
– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                                    4 056,00 zł
– PFRON – Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych                                  67 843,00 zł
– PFRON – KAZON                                                                                                56 330,35 zł
c) Darowizny                                                                                                             16 678,59 zł
d) Darowizna 1%                                                                                                         6 141,13 zł
e) Wkład rzeczowy – wolontariat                                                                             9 879,43 zł
2. Przychody finansowe                                                                                                    0,79 zł
3. Pozostałe przychody                                                                                                     0,00 zł
4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
5. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty działalności statutowej:                                                                           185516,40
Działalność odpłatna pożytku publicznego:      nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
Koszty realizacji zadań statutowych:                                                              163 806,68 zł
Koszty administracyjne                                                                                        21709,72 zł
Pozostałe koszty                                                                                                            0,00 zł
Działalność gospodarcza: nie dotyczy
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.
Do realizacji zadań zostało zatrudnionych na umowę o pracę w różnym wymiarze czasu pracy 3 osoby na stanowiskach:
Specjalista ds. rehabilitacji społecznej
Psycholog
Doradca Zawodowy
a na umowę zlecenia i umowy o dzieło 16  osób.
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Działalność odpłatna: nie dotyczy
Działalność nieodpłatna ogółem –     31 213,11
Nagrody –                                                     0,00
Premie –                                                       0,00
Inne świadczenia –                                      0,00
Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Działalność odpłatna – nie dotyczy
Działalność nieodpłatna ogółem – 76 526,38
e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
4653,22 – Bank PKO BP SA Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 17 33-100 Tarnów
172,84 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 ( KAZON)
4,40 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 (WYRÓWNANIE SZANS ON)
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie –  nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Należności
–  PFRON  –  30 150,00
Zobowiązania:
– Pracownicy  –  20 021,02
– US            –    2 169,00
– ZUS        –    7 959,98
– Dostawcy     –      392,91
8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Deklaracje comiesięczne:
– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA,
Deklaracja roczna:
– PIT-4R
-CIT-8, CIT-8/0

Tarnów 14.03.2012 r.                                                      Podpisy  Zarządu: