Sprawozdanie merytoryczne 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Za okres 01.01. – 31.12.2012

 

1.Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 191  członków,

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Marta Kozioł – Prezes Zarządu
 2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa
 4. Ewa Latawska – Sekretarz
 5. Elżbieta Święs – Skarbnik
 6. Barbara Borowicz – Członek Zarządu
 7. Elżbieta Pęczalska – Członek Zarządu
 8. Maria Prokop – Członek Zarządu
 9. Krystyna Trybulska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe organizacji

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

– pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

– działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;

– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

TWK realizuje swoje cele poprzez:

– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

– Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.

– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.

– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.

– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

W 2012 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:

Styczeń – grudzień 2012

Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję
u osób (chodzących) ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą.

 W okresie od stycznia do listopada była prowadzona „rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję” u osób chodzących ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową wynikającą z przewlekłych chorób. Odbywała  się ona w lokalu TWK przy ulicy Mościckiego 14 w Tarnowie. W rehabilitacji wzięło udział 24 beneficjentów ze stwierdzonym orzeczeniem niepełnosprawności w tym większość ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Wszyscy podzieleni zostali na czteroosobowe zespoły, które rehabilitowano wg zaleceń lekarza specjalisty. Czas rehabilitacji dla 1 BO to 15 godz. ćwiczeń oraz 10 godz. Muzykoterapii. Po przeprowadzonej rehabilitacji lekarz specjalista w badaniu końcowym ocenił efekty uzyskane podczas rehabilitacji.

Podstawowym celem zadania było zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dużą dysfunkcją narządu ruchu. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  8570,00 zł, wkład własny TWK finansowy 599,13 zł. wkład własny niefinansowy (wolontariat) –2190,00zł.

„Terapia neurologopedyczna u osób po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych”.

Do tej terapii zakwalifikowano 10 osób ze stwierdzonymi zaburzeniami mowy typu afazji lub dysartrii. Uczestnicy spotkań, które odbywały się raz w tygodniu, poprzez odpowiednie ćwiczenia zwiększali zasób słów, poprawiali swoją artykulację, technikę czytania i pisania, ćwiczyli pamięć i umiejętność skupiania uwagi. Różnorodne zadania, metody, ciekawe pomysły ćwiczeń dały widoczną poprawę u większości beneficjentów.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  3900,00 zł, wkład własny TWK finansowy 804,89 zł,. wkład własny niefinansowy (wolontariat) –1170,00zł.

3.„Rehabilitacja (domowa) osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne posiadające I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności w wieku od 18-87 roku życia. Wymagają oni opieki osoby drugiej, najczęściej nie opuszczają własne mieszkanie. Często są osobami samotnymi posiadającymi niewielkie zabezpieczenie materialne. W większości to osoby samotne, skazane na korzystanie z opłacanej pomocy osób obcych. W ramach realizacji zadania z rehabilitacji skorzystało 20  osób.

W trakcie spotkań lekarzy i rehabilitantów z osobami rehabilitowanymi została przekazana informacja i wiedza z zakresu : pomocy psychologicznej, socjalnej, zaopatrzenia ortopedycznego, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji w zakładach leczniczo opiekuńczych, turnusów  rehabilitacyjnych, korzystania z pomocy pielęgniarki środowiskowej i społecznej korzystania z form pomocy w opiece społecznej, możliwości minimalizowania barier architektonicznych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  10 900,00 zł, wkład własny TWK finansowy  679,70 zł,. wkład własny niefinansowy (wolontariat) – 2996,23zł.

Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (konkurs nr 9- projekt wieloletni) pod nazwą” Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych”, realizacja od stycznia 2012 do 31 marca 2015r. Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2012 r. to 50 osób niepełnosprawnych.

W ciągu trzech lat z programu skorzysta 120 BO.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo

z orzeczonym znacznymi umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa

i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Osoby niepełnosprawne niechętnie uczestniczą w życiu społecznym, mają zaniżoną samoocenę, odczuwają wstyd i skrępowanie szczególnie, jeśli ich funkcjonowanie jest uzależnione od innych. Efektem finalnym projektu będzie poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

            Projekt współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 92 796,54,zł, wkład własny niefinansowy (wolontariat) 

Maj 2012r. 

Impreza rekreacyjna: „Majówka Tarnowska 2012”

W dniu 30 maja 2012 roku zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 90 osób.

Uczestnikami organizowanej imprezy byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK. Są to osoby posiadające jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu   w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowana impreza rekreacyjna miała za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integrację. Spotkanie w dużej grupie ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami powoduję, że ośmielają się, są bardziej otwarci, chętniej mobilizują się, biorąc udział w grach, zabawach ruchowych i intelektualnych. Program był tak przygotowany, aby uaktywnić nawet najbardziej poszkodowanych i w ten sposób przełamywać opory, nieśmiałość, a także swoje ograniczenia ruchowe.

Impreza dofinansowana ze środków PFRON  w kwocie: 1798,01 zł., środki własne w kwocie 1198,68 zł.

Czerwiec  2012r

23.06.2012 – wycieczka  dla 50 osób niepełnosprawnych do Rabki Zdrój.

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Droga i miejsca dostosowane zostały do możliwości zdrowotnych uczestników. Autokarem dojeżdżano najbliżej miejsc docelowych. Dłuższą drogą był spacer do Parku Zdrojowego, który każdy przebył w swoim czasie i według swoich możliwości.

Podstawowym celem wyjazdu było pokazanie osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, że nawet w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwe jest zwiedzanie pięknych zakątków naszego regionu, oraz aktywne spędzanie czasu na łonie natury. Wycieczka to nie tylko wiedza i podziw dla miejscowości, ale przede wszystkim wyzwanie dla chorych. Wyzwanie polegające na pokonywaniu trudności w pokonaniu przeszkód itp.  Miła atmosfera (śpiewy, żarty, rozmowy) – to momenty, które choć na chwilę pomagają cierpiącym zapomnieć o trudnej rzeczywistości. Każda impreza sprzyja integracji grupy z podobnymi problemami zdrowotnymi.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1725,00 zł, środki TWK 1155,43 zł.

Sierpień  2012 r.

W dniu 25.08.2012 r. została zorganizowana impreza turystyczna – wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej dla 50 osób. Trasa wiodła z Tarnowa przez Wojnicz, Nowy sącz, Nowy Targ do Bukowiny Tatrzańskiej. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne,  członkowie Polskiego Towarzystwa  Walki  z Kalectwem w Tarnowie. Dobór uczestników uzależniony był od ich możliwości zdrowotnych. Celem wyjazdu była forma rehabilitacji w wodach termalnych, mają one specyficzną mineralizację, unikalny skład mikroelementów i pierwiastków oraz leczniczą twardość – są więc doskonałym środkiem leczniczym  i rehabilitacyjnym. Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich 12-tu basenów,- o różnej temperaturze  i głębokości, a przede wszystkim z możliwości korzystania z różnego rodzaju masaży wodnych .Wszak odczuwanie bólu w wodzie jest mniejsze– stąd nawet uczestnicy mający duże dolegliwości z radością korzystali z takiej rehabilitacji. Nie bez znaczenia ma również oddziaływanie na psychikę chorego. Po kąpielach uczestnicy mieli możliwość spaceru po Bukowinie i podziwianie naszych polskich Tatr.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 2704,20 zł, środki TWK 1808,70 zł.

Wrzesień 2012r.

Wycieczka do Muszyny i Piwnicznej dla 50 osób niepełnosprawnych, członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie, odbyła się 15.09.2012r. Miała charakter wycieczki jednodniowej, autokarowej. Trasa wycieczki oraz stopień trudności dostosowane zostały do możliwości zdrowotnych uczestników. Droga wiodła w jedną stronę z Tarnowa przez Tuchów, Grybów, Krynicę do Muszyny. W drodze powrotnej przez Piwniczną, Nowy Sącz, Wojnicz, Tarnów.

Muszyna położona jest w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów: potoków Szczawnik

i Muszynka, na wysokości około 450 m n.p.m. Leży przy granicy ze Słowacją (ok. 5 km) oraz w odległości około 11 km od Krynicy-Zdroju. W okolicach miasta znajduje się Popradzki Park Krajobrazowy – jeden z największych w Polsce. Muszyna posiada status miejscowości uzdrowiskowej – znajdują się tu liczne odwierty i rozlewnie wód mineralnych.

Głównym celem naszej wyprawy był ogród sensoryczny na” Zapopradziu” w Muszynie oraz ścieżka zdrowia wzdłuż Muszynki. Druga miejscowość zwiedzana w tym dniu to Piwniczna Zdrój. Jest to miejscowość letniskowo- uzdrowiskowa leży nad rzeką Poprad. Występują tu naturalne lecznicze wody mineralne, znane jako „kwaśne wody”. Są to wody wodorowęglanowomagnezowowapniowożelaziste. Charakteryzują się wysoką zawartością jonów magnezowych i wapniowych, wykazując działanie neutralizujące sok żołądkowy, a powstający w wyniku reakcji chlorek wapnia działa przeciwzapalnie.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1544,70 zł, środki TWK 1029,80 zł.

Impreza rekreacyjna: „Ognisko integracyjne 2012”

Impreza zorganizowana w dniu 26.09.2012 r dla 80 członków Towarzystwa. Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość i izolację społeczną. Zorganizowana impreza sprzyjała przełamywaniu nieśmiałości, a także nawiązywaniu nowych znajomości.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1607,57 zł, środki TWK 1083,91 zł.

Grudzień 2011 r.

W dniu 19.12.2012 r. w restauracji „BRISTOL” odbyła się impreza kulturalna dla 100 osób niepełnosprawnych – członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie oraz ich rodzin. Z naszych doświadczeń wynika, że wspólne spotkania członków TWK w okresie Świątecznym mają dla nich bardzo duże znaczenie emocjonalne. Spotkania te wpływają pozytywnie na samopoczucie i wprowadzają  jednocześnie uczestników w nastrój świąteczny, wolny od smutku i pojawiającej się samotności. Przywołuje w pamięci czasy młodości, radości i dobrego zdrowia. Uczestnicy spotkania włożyli sporo wysiłku, aby w nim uczestniczyć. Wszak u wielu osób ograniczona ruchowość sprawia dużo trudu w dotarciu do miejsca docelowego. Z przeprowadzonego wywiadu wśród uczestników wynika, że byli bardzo zadowoleni, co potwierdza frekwencja obecnych osób i uśmiechnięte twarze. Śpiewając kolędy lub uczestnicząc w konkursach – przenieśli się w świat Bożonarodzeniowego klimatu tj. relaksu i radości, który w życiu codziennym pełnym bólu – jest rzadkością.

Spotkanie przyczyniło się również do wzajemnej integracji między członkami organizacji a zaproszonymi gośćmi.  Artystycznym akcentem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 2340,00,środki własne TWK 1560,70 zł.

Realizacja projektu z POKL  współfinansowanego z EFS na rok 2011-2012 „Praca bez barier” (TWK jako partner projektu)

TWK Tarnów występowało  jako partner w projekcie „Praca bez barier” Działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany był z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jako Liderem projektu. Celem projektu było wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej 100 niezatrudnionych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do zadań TWK  należało min. prowadzenie  Klubu Aktywizacji dla BO, który był miejscem spotkań integracyjno-edukacyjnych, współtworzony przez BO dzięki czemu pełnił funkcję terapeutyczną  (m.in. wzmacniania samooceny i poczucia sprawczości). Ponadto oferta klubu zawierała kursy komputerowe wraz z otwartą pracownią komputerową  posiadającą 10 laptopów z dostępem do Internetu. W Klubie odbywały się spotkania w formie seminariów  prowadzonych  przez specjalistów,  które związane były  z funkcjonowaniem na rynku pracy osób niepełnosprawnych  np. techniki poszukiwania pracy, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zakładanie spółdzielni socjalnej itp. 6 seminariów/1 rok. Ponadto raz w miesiącu odbywały się otwarte  spotkania tematyczne związane z problematyką niepełnosprawności, współprowadzone przez BO. TWK prowadziło indywidualne poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe i psychologiczne dla beneficjentów projektu. Wszystkie założone zadania zostały zrealizowane.

Realizacja projektu z POKL  współfinansowanego  z EFS  na rok 2012-2014 „Praca Marzeń”. (TWK jako lider projektu)

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie jako Lider rozpoczęło  realizację projektu pt. „Praca Marzeń”.
W okresie od 09/2012 do 08/2014r.  Projekt obejmie kompleksowym wsparciem 80 niezatrudnionych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, i brzeskiego. Osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanymi znacznym. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, która zapewni 56 beneficjentom projektu 3 miesięczne płatne staże u pracodawców zrzeszonych w cechach rzemieślniczych w w/w powiatach. Izba zorganizuje również  kursy zawodowe  dla wszystkich BO projektu średnio trwające 84h/1BO miedzy innymi: fakturzysta-magazynier, księgowość. Prowadzone będzie również pośrednictwo pracy dla BO projektu, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, którzy mogą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Zorganizowane zostaną w trakcie trwania projektu targi pracy w siedzibie Izby Rzemieślniczej.

Ponadto każdy uczestnik projektu  otrzyma wsparcie psychologiczne i zindywidualizowane doradztwo zawodowe, prowadzone będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Każdy BO weźmie udział w warsztatach wyjazdowych, każdy uczestnik ukończy warsztaty z pakietem dokumentów aplikacyjnych i planem rozmowy rekrutacyjnej/autoprezentacji.  TWK zorganizuje kursy komputerowe ECDL z wyborem 4 modułów z 7 ECDL Core  (obsługa komputera, aplikacje biurowe, arkusz kalkulacyjny, grafiki, prezentacje, Internet), które zostaną zakończone wewnętrznym egzaminem. W celu umożliwienia  udziału w projekcie osób niepełnosprawnych z wymienionych powiatów pokryte zostaną koszty dojazdu na zajęcia i kursy.

Grupowe poradnictwo psychologiczne.

W dniach : 23.01.2012r, 24.01.2012,20.02.2012, 21.02.2012, 26.03.2013, 27.03.2012, 19.04.2012, 17.05.2012, 21.06.2012, 19.07.2012, 23,08,2012, 18.09.2012, 29.10.2012, 30.10.2012, 27.11.2012, 29.11.2012, 18.12.2012,20.12.2012 – odbyły się grupowe spotkania z psychologiem.

Grupy 6-cio osobowe. Tematami tych spotkań były m.in.:

„Zarządzanie czasem ”, „ Radzenie sobie ze stresem”, „Moja niepełnosprawność – radzenie sobie z chorobą oraz niepełnosprawnością”, ”Asertywność – praca nad deficytami”.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

 4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwała Zarządu Nr 1/2012 z dn. 02.02.2012r w sprawie ustalenia terminu Zjazdu członków TWK i pokrycie kosztów Zjazdu.

2) Uchwala Zarządu Nr 2/2012 z dn. 14.03.2012r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sprawozdania merytorycznego za 2011r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/2011 z dn. 14.03.2012r w sprawie podziału nadwyżki przychodów i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2012r.

4) Uchwała Zarządu Nr 4/2012 z dnia 28.03..2012r w sprawie dofinansowania zakupu komputera Dla członka TWK.

5) Uchwała Zarządu Nr 5/2012 z dnia 28.03.2012r w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych.

6) Uchwała Zarządu Nr 6/2012 z dnia 18.102012r w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

Przychody ogółem –                                                                                      225 729,57 zł         

1.Przychody z działalności statutowej                                                          225 728,69 zł

 1. a) Składki określone statutem                                                          4 338,00 zł
 2. b) Dotacje i inne przychody                                                        201 392,78 zł

– Gmina Miasta Tarnowa                                                                                23 370,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                             11 719,48 zł

– PFRON –Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych                                     92 796,54 zł

– PO KL środki z EFS                                                                                       73 506,76 zł

 1. c) Darowizny                                                                                      13 401,14 zł
 2. d) Darowizna 1%                                                                                  6 596,77 zł
 3. Przychody finansowe                                                                                 0,86 zł
 4. Pozostałe przychody                                                                                  0,02 zł
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
 6. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

7. Informacja o poniesionych kosztach

Koszty działalności statutowej:                                                                              210 595,20 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego:     nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Koszty realizacji zadań statutowych:                                                                   210 595,20 zł

Koszty administracyjne                                                                                            13 337,84 zł

Pozostałe koszty                                                                                                                 0,00 zł

Działalność gospodarcza:nie dotyczy

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

 7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

a) na umowę o pracę – 1 osoba na stanowisku  Specjalista ds. finansów

b)   na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 22 z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –   11 996,44

Nagrody –                                                   0,00

Premie –                                                     0,00

Inne świadczenia –                                     0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – 121 929,71

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

3271,31 – Bank PKO BP SA Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 17 33-100 Tarnów

157,84 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 ( KAZON)

23047,36 – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 (LEPSZE JUTRO ON)

10050,77 – Bank BGŻ S.A. Oddział w Tarnowie ul Lwowska 72 (PRACA MARZEŃ)

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Należności

                        –  PFRON  –          27630,00

Zobowiązania:

                        – Pracownicy  –    17 880,02
– US                –     1 898,00

                        – ZUS              –     7 851,98

                        – Dostawcy     –        612,27

8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje comiesięczne:

            – ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA,

Deklaracja roczna:

            – PIT-4R

            -CIT-8, CIT-8/0

 

Tarnów 12.03.2012 r.               Podpisy  Zarządu: