Sprawozdanie merytoryczne 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Za okres 01.01. – 31.12.2013

1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 191  członków,

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Marta Kozioł – Prezes Zarządu
 2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa
 4. Ewa Latawska – Sekretarz
 5. Elżbieta Święs – Skarbnik
 6. Barbara Borowicz – Członek Zarządu
 7. Elżbieta Pęczalska – Członek Zarządu
 8. Maria Prokop – Członek Zarządu
 9. Krystyna Trybulska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe organizacji

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

 • pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji,    zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;
 • działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób   niepełnosprawnych;
 • krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;
 • rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;
 • promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

TWK realizuje swoje cele poprzez:

 • Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 • Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
 • Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów  i odczytów.
 • Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.
 • Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,  warunków ich życia i rehabilitacji.
 • Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 • Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

W 2013 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:        

Styczeń – grudzień  2013

1. Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób (chodzących) ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą.

W okresie od stycznia do października była prowadzona  „rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję” u osób chodzących ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową wynikającą z przewlekłych chorób. Odbywała  się ona w lokalu TWK przy ulicy Mościckiego 14 w Tarnowie. W rehabilitacji  wzięło udział 24 beneficjentów ze stwierdzonym orzeczeniem niepełnosprawności  w tym większość ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Wszyscy podzieleni zostali na czteroosobowe zespoły, które rehabilitowano wg zaleceń lekarza specjalisty. Czas rehabilitacji dla 1 BO to 20 godz. ćwiczeń oraz 10 godz. Muzykoterapii. Po przeprowadzonej rehabilitacji lekarz specjalista w badaniu końcowym ocenił efekty uzyskane podczas rehabilitacji.

Podstawowym celem zadania było zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dużą dysfunkcją narządu ruchu. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  9000,00 zł, wkład własny TWK  finansowy 1336,98 zł.  wkład własny niefinansowy (wolontariat) – 2220,00zł.

2.„Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane)”.

Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne posiadające I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności w wieku od 18-85 roku życia. Wymagają oni opieki osoby drugiej, najczęściej nie opuszczają własne mieszkanie. Często są osobami samotnymi posiadającymi niewielkie zabezpieczenie materialne. W większości  to osoby samotne, skazane na korzystanie z opłacanej pomocy osób obcych. W ramach realizacji zadania z rehabilitacji skorzystało 15  osób.

W trakcie spotkań lekarzy i rehabilitantów z osobami rehabilitowanymi została przekazana informacja i wiedza z zakresu : pomocy psychologicznej, socjalnej, zaopatrzenia ortopedycznego, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji w zakładach leczniczo opiekuńczych, turnusów  rehabilitacyjnych, korzystania z pomocy pielęgniarki środowiskowej i społecznej korzystania z form pomocy w opiece społecznej, możliwości minimalizowania barier architektonicznych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  8000,00 zł, wkład własny TWK finansowy  650,00 zł,. wkład własny niefinansowy (wolontariat) – 2319,54zł.

3. Zadania współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (konkurs nr 9- projekt wieloletni) pod nazwą” Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych”, realizacja od stycznia 2012 do 31 marca 2015r. Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2013 r. to 48 osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznymi umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Osoby niepełnosprawne niechętnie uczestniczą w życiu społecznym, mają zaniżoną samoocenę, odczuwają wstyd i skrępowanie szczególnie, jeśli ich funkcjonowanie jest uzależnione od innych. Efektem finalnym projektu będzie poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

            Projekt współfinansowany ze środków PFRON – na drugi finansowania kwota otrzymana  89 934,00zł. Do 31.12.2013 roku kwota rozliczona 67830,94zł , wkład własny finansowy 1360,05zł, wkład własny niefinansowy (wolontariat) 8640,00zł.

Maj 2013r.

Impreza rekreacyjna: „Majówka Tarnowska 2013”

W dniu 22 maja 2013 roku zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 90 osób.

Uczestnikami organizowanej imprezy byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK. Są to osoby posiadające jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowana impreza rekreacyjna miała za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integrację. Spotkanie w dużej grupie ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami powoduję, że ośmielają się, są bardziej otwarci, chętniej mobilizują się, biorąc udział w grach, zabawach ruchowych i intelektualnych. Program był tak przygotowany, aby uaktywnić nawet najbardziej poszkodowanych i w ten sposób przełamywać opory, nieśmiałość, a także swoje ograniczenia ruchowe.

Impreza dofinansowana ze środków PFRON w kwocie: 1250,00 zł., środki własne w kwocie 1501,04 zł.

Czerwiec  2013r

15.06..2013 – wycieczka  dla 50 osób  niepełnosprawnych do Wadowic i Pisarzowic.

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Droga i miejsca dostosowane zostały do możliwości zdrowotnych uczestników. Autokarem dojeżdżano najbliżej miejsc docelowych.

Podstawowym celem wyjazdu było pokazanie osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, że nawet w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwe jest zwiedzanie pięknych zakątków naszego regionu, oraz aktywne spędzanie czasu na łonie natury. Wycieczka to nie tylko wiedza i podziw dla miejscowości, ale przede wszystkim wyzwanie dla chorych. Wyzwanie polegające na pokonywaniu trudności w pokonaniu przeszkód itp.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1632,00 zł, środki TWK 1195,00 zł.

Wrzesień 2013r.

Impreza rekreacyjna: „Ognisko integracyjne 2013”

Impreza zorganizowana w dniu 18.09.2013 r. dla 70 członków Towarzystwa.

Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość i izolację społeczną. Zorganizowana impreza sprzyjała przełamywaniu nieśmiałości, a także nawiązywaniu nowych znajomości.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1100,00 zł, środki TWK 1347,69 zł.

Grudzień 2013 r.

W dniu 18.12.2013 r. w restauracji „BRISTOL” odbyła się impreza kulturalna dla 100 osób niepełnosprawnych – członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie oraz ich rodzin. Z naszych doświadczeń wynika, że wspólne spotkania członków TWK w okresie Świątecznym mają dla nich bardzo duże znaczenie emocjonalne. Spotkania te wpływają pozytywnie na samopoczucie i wprowadzają jednocześnie uczestników w nastrój świąteczny, wolny od smutku i pojawiającej się samotności. Przywołuje w pamięci czasy młodości, radości i dobrego zdrowia.

Uczestnicy spotkania włożyli sporo wysiłku, aby w nim uczestniczyć. Wszak u wielu osób ograniczona ruchowość sprawia dużo trudu w dotarciu do miejsca docelowego.

Z  przeprowadzonego wywiadu wśród uczestników wynika, że byli bardzo zadowoleni, co potwierdza frekwencja obecnych osób i uśmiechnięte twarze. Śpiewając kolędy lub uczestnicząc w konkursach – przenieśli się w świat Bożonarodzeniowego klimatu tj. relaksu i radości, który w życiu codziennym pełnym bólu – jest rzadkością. Spotkanie przyczyniło się również do wzajemnej integracji między członkami organizacji a zaproszonymi gośćmi. Artystycznym akcentem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1250,00,środki własne TWK 1551,79 zł.

2013r.

Realizacja projektu z POKL  współfinansowanego  z EFS  na rok 2012-2014 „Praca Marzeń”.  (TWK jako lider projektu)                              

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie w związku z realizacją projektu pt. „Praca Marzeń” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizując projekt na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-12-024/12-00 z dn. 17.09.2012 r. w roku 2013 prowadziło następujące działania w ramach Projektu:

W okresie od 01.01.2013  do 31.12.2013r.:

 • do Projektu przystąpiło 37BO w 2013r. (43 BO w 2012r.)
 • zrealizowano 6 grup kursów zawodowych, w tym: 58BO ukończyło kurs „Fakturzysta-magazynier”, 10 BO ukończyło „Księgowość MiSP”,
 • zrealizowano 6 grup (68BO) kursów komputerowych ECDL Start, wszyscy uczestnicy zdali egzamin wewnętrzny,
 • do końca 2013 r. 32 BO podjęło staż zawodowy, (w tym 28 osób zakończyło staż),
 • zrealizowano 6 grup warsztatów skutecznego poszukiwania pracy, w tym  3 dni wyjazdowe.
 • w czerwcu 2013r. zorganizowane zostały Targi Pracy,
 • 9 UP podjęło zatrudnienie;

Dla wszystkich Uczestników Projektu opracowano Indywidualny Plan Działania, wszystkim UP udzielono wsparcia psychologiczno – doradczego. Uczestnicy, którzy podjęli zatrudnienie zostali objęci wsparciem pomostowym. Dla tych Uczestników, którzy nie podjęli zatrudnienia zorganizowano pośrednictwo pracy. Od początku realizacji projektu do 31.12.2013r. zostały poniesione wydatki w ramach POKL w kwocie 918714,84 zł. ( w 2013r. 845345,88 zł).

Grupowe poradnictwo psychologiczne.

W dniach :  28.01.2013r, 25.02.2013r, 18.03.2013r, 29.04.2013r, 27.05.2013r. 24.06.2013r, 29.07.2013r. 26.08.2013r. 29.07.2013r. 24.10.2013r. 25.11.2013r. 13.12.2013r. odbyły się grupowe spotkania   z psychologiem. Grupy 6-cio osobowe. Tematami tych spotkań były m.in.:

Wpływ stresu na życie codzienne. Dobre funkcjonowanie społeczne. Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym.

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwała Zarządu Nr 1/2013 z dn. 30.01.2013r w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych.

2) Uchwala Zarządu Nr 2/2013 z dn. 13.03.2013r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sprawozdania merytorycznego za 2012r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 z dn. 13.03.2013r w sprawie podziału nadwyżki przychodów i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2013r.

4) Uchwała Zarządu Nr 4/2013 z dnia 17.04..2013r w sprawie pokrycia kosztów w wysokości 5000.00 zł na dofinansowanie imprez integracyjnych –rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2013r.

5) Uchwała Zarządu Nr 5/2013 z dnia 17.04.2013r w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych.

6) Uchwała Zarządu Nr 6/2013 z dnia 05.09.2013r w sprawie podpisania umowy o dzieło na dezynfekcje Sali i sprzętu rehabilitacyjnego – 550,00 zł.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

 

Przychody ogółem –                                                                                                 1 008 559,21 zł

1.Przychody z działalności statutowej                                                                   1 003 914,07 zł

 1. a) Składki określone statutem                                                                      4 644,00 zł
 2. b) Dotacje i inne przychody                                                                    970 778,07 zł

– Gmina Miasta Tarnowa                                                                                            17 000,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                                          5 232,00 zł

– PFRON – Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych                                                75 708,00 zł

– PO KL środki z EFS                                                                                                845 208,08 zł

– PFRON KAZON                                                                                                         27 629,99 zł

 1. c) Darowizny                                                                                                  11 159,79 zł
 2.    d) Darowizna 1%                                                                                          5 408,78 zł
 3. Przychody finansowe                                                                                             1,14 zł
 4. Pozostałe przychody                                                                                             0,00 zł
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
 6. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

 6. Informacja o strukturze kosztów:                                                         976 061,60 zł

Koszty działalności statutowej:                                                                                 939 683,24 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego:     nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Koszty realizacji zadań statutowych:                                                                      939 683,24 zł

Koszty administracyjne                                                                                               36 378,36 zł

Pozostałe koszty                                                                                                                    0,00 zł

Działalność gospodarcza: nie dotyczy

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

 7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

a) na umowę o pracę – 4

b) na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 28 osoby.

c) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –             9239,32 zł

Nagrody –                                                          0,00

Premie –                                                            0,00

Inne świadczenia –                                           0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – 243 396,59 zł

e) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

17 917,44 zł – Bank PKO BP SA Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 17

137,54 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 ( KAZON)

22 890,46 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 (LEPSZE JUTRO ON)

160 334,77zł – Bank BGŻ S.A. Oddział w Tarnowie ul Lwowska 72 (PRACA MARZEŃ)

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Zobowiązania: PRACA MARZEŃ 10062,84

8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne:

– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA

Deklaracje  roczne:

– PIT-4R

-CIT-8, CIT-8/0

 Tarnów 26.03.2013 r.                                                                    Podpisy  Zarządu: