Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

 Za okres 01.01. – 31.12.2014

 1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 191  członków,

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Marta Kozioł – Prezes Zarządu
 2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa
 4. Ewa Latawska – Sekretarz
 5. Elżbieta Święs – Skarbnik
 6. Barbara Borowicz – Członek Zarządu
 7. Elżbieta Pęczalska – Członek Zarządu
 8. Maria Prokop – Członek Zarządu
 9. Krystyna Trybulska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe organizacji

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

–  pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

–  działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji,  zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;

– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

TWK realizuje swoje cele poprzez:

– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

– Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.

– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.

– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.

– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

W 2014 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:        

 „Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane)”.

Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne nie opuszczających domu, wymagające opieki osoby drugiej. W ramach realizacji zadania  z rehabilitacji skorzystało 20 osób. Działania polegały na przeprowadzeniu wizyt lekarskich ustalających proces leczenia  i pielęgnacji, wykonaniu 10 zabiegów rehabilitacyjnych, 2 lub 3 razy w tygodniu, przeprowadzeniu lekarskich wizyt kontrolnych oraz opiece psychologa nad chorymi osobami przez cały czas trwania zadania.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  12000,00 zł, wkład własny TWK finansowy  981,17 zł,. wkład własny niefinansowy (wolontariat) –3439,49.

„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję  u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową  spowodowaną przewlekłą chorobą”.

Do zadania zostało zakwalifikowane 24 osoby niepełnosprawne tym większość ze stopniem znacznym i umiarkowanym. Podstawowym celem zadania było zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dużą dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie w zakresie kończyn górnych z uwzględnieniem rehabilitacji manualnej, podniesienie sprawności ruchowej dłoni, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ustroju,  poprawa samodzielności chorych poprzez ćwiczenia lokomocyjne poprawiające sprawność i wydolność kończyn dolnych.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie  8987,00 zł, wkład własny TWK  finansowy 1571,63 zł.  wkład własny niefinansowy (wolontariat) –3060,00zł.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (konkurs nr 9 – projekt wieloletni) pod nazwą” Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych”, realizacja od stycznia 2012 do 31 marca 2015r. Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2014 r. to 50 osób niepełnosprawnych. W ciągu trzech lat z programu skorzysta 150 BO. Celem zadania PFRON  jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo   z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Efektem finalnym projektu jest poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON – na trzeci okres finansowania kwota otrzymana z PFRON -94 395,60 zł., wkład własny finansowy 2500,00zł, wkład własny niefinansowy (wolontariat) 7872,00,00zł.

Realizacja projektu z POKL  współfinansowanego  z EFS  na rok 2012-2014 „Praca Marzeń” (TWK jako lider projektu) W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie jako Lider realizowało  projekt pt.  „Praca Marzeń”. W okresie od 09/2012 do 08/2014r. Projekt objął  kompleksowym wsparciem 80 niezatrudnionych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, i brzeskiego. Osoby niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym. Projekt realizowany był w Partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W realizowanym projekcie udział wzięło 94 beneficjentów z czego  57 beneficjentów skorzystało z 3 miesięcznych płatnych staży, a 33 beneficjentów podjęło zatrudnienie. Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w zorganizowanych kursach zawodowych tj: Fakturzysta-magazynier, księgowość. Prowadzone było również pośrednictwo pracy dla BO projektu, w ramach którego nawiązywano kontakty z pracodawcami. Zorganizowane zostały również Targi pracy. Ponadto każdy uczestnik projektu  otrzymał wsparcie psychologiczne i zindywidualizowane doradztwo zawodowe. Prowadzone były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu wzięli  udział w warsztatach wyjazdowych (2 noclegi w ośrodku dostosowanym dla ON), każdy uczestnik ukończył warsztaty z pakietem dokumentów aplikacyjnych i planem rozmowy rekrutacyjnej/autoprezentacji. TWK zorganizowało kursy komputerowe ECDL  z wyborem 4 modułów z 7 ECDL Core  (obsługa komputera, aplikacje biurowe, arkusz kalkulacyjny, grafiki, prezentacje, Internet), które zostały zakończone wewnętrznym egzaminem.

Imprezy rekreacyjne, turystyczne, kulturalne:

Maj 2014 r.- ” Majówka Tarnowska 2014 dla 80 członków.

Czerwiec 2014 –  wycieczka dla 50 członków do  Kazimierza Dolnego

Lipiec 2014 – wycieczka dla 50 członków do kopalni soli w Bochni

Sierpień 2014 – wycieczka dla 50 osób do Niepołomic

Wrzesień 2014 –” Ognisko integracyjne”  dla 80 członków i ich rodzin.

Grudzień 2014 – „Wigilijne spotkanie” dla 60  członków i ich rodzin.                                                      

Maj 2014r. 

Impreza rekreacyjna: „Majówka Tarnowska 2014”

W dniu 29 maja 2014 roku zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 80 osób.

Uczestnikami organizowanej imprezy byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK. Są to osoby posiadające jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowana impreza rekreacyjna miała za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integrację. Spotkanie w dużej grupie ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami powoduję, że ośmielają się, są bardziej otwarci, chętniej mobilizują się, biorąc udział w grach, zabawach ruchowych i intelektualnych. Program był tak przygotowany, aby uaktywnić nawet najbardziej poszkodowanych i w ten  sposób przełamywać opory, nieśmiałość, a także swoje ograniczenia ruchowe.

 Impreza dofinansowana ze środków PFRON  w kwocie: 1800,00 zł., środki własne w kwocie 1253,81 zł.

Czerwiec  2014r.

28.06..2014 – wycieczka  dla 50 osób  niepełnosprawnych do Kazimierza Dolnego.

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Droga i miejsca dostosowane zostały do możliwości zdrowotnych uczestników. Autokarem dojeżdżano najbliżej miejsc docelowych.

Podstawowym celem wyjazdu było pokazanie osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, że nawet w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwe jest zwiedzanie pięknych zakątków naszego regionu, oraz aktywne spędzanie czasu na łonie natury. Wycieczka to nie tylko wiedza i podziw dla miejscowości, ale przede wszystkim wyzwanie dla chorych. Wyzwanie polegające na pokonywaniu trudności w pokonaniu przeszkód itp.

 Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 2745,00 zł, środki TWK 1830,00 zł.

Lipiec 2014r.

19.07..2014 – wycieczka  dla 50 osób  do kopalni soli w Bochni..

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1984,06 zł, środki TWK 1349,94 zł

Sierpień 2014r. 

30.08..2014 – wycieczka  dla 50 osób  do Niepołomic.. Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 2250,00 zł, środki TWK 1550,00 zł

Wrzesień 2014r.

Impreza rekreacyjna: „Ognisko integracyjne 2014”

Impreza zorganizowana w dniu 25.09.2014 r. dla 80 członków Towarzystwa.

Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość i izolację społeczną. Zorganizowana impreza sprzyjała przełamywaniu nieśmiałości, a także nawiązywaniu nowych znajomości.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON w kwocie 1775,00 zł, środki TWK 1183,36 zł.

Grudzień 2014 r.

W dniu 16.12.2014 r. w restauracji „KAZACZOK” odbyła się impreza kulturalna dla 80 osób niepełnosprawnych – członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie oraz ich rodzin. Spotkania członków i ich rodzin wpływa pozytywnie na samopoczucie i wprowadza jednocześnie uczestników w nastrój świąteczny, wolny od smutku i pojawiającej się samotności.

Spotkanie przyczyniło się do wzajemnej integracji między członkami i ich rodzinami.

Grupowe poradnictwo psychologiczne.

W dniach : 27.01.2014r.28.01.2014r, 24.02.2014r.25.02.2014r. 17.03.2014r. 18.03.2013r, 28.04.2014r., 29.04.2014r, 26.05.2014r. 27.05.2014r. 23.06.2014r. 24.06.2014r 21.07.2014r. 22.07.2014r., 25.08.2014r. 26.08.2014r. 22.09.2014r. 23.09.2014r. 21.10..2014r. 23.10.2014r., 24.11.2014r., 16.12.2014r. odbyły się grupowe spotkania z psychologiem.

Grupy 6-cio osobowe. Tematami tych spotkań były m.in.:

Sposoby radzenia sobie ze stresem. Sposoby radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością.

Przełamywanie barier integracji społecznej, motywacja do działania, asertywność.

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwała Zarządu Nr 1/2014 z dn. 26.02.2014r.r w sprawie pokrycia kosztów remontu..

2) Uchwala Zarządu Nr 2/2014 z dn. 27.03..2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sprawozdania merytorycznego za 2013r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/2014 z dn.27.03.2014r w sprawie podziału nadwyżki przychodów                 i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2014r.

4) Uchwała Zarządu Nr 4/2014z dnia 07.05..2014r w sprawie pokrycia kosztów w wysokości ok. 8500.00 zł na dofinansowanie imprez integracyjnych –rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014r.

5) Uchwała Zarządu Nr 5/2014 z dnia 18.08.2014r w sprawie nowego sposobu reprezentacji TWK..

6) Uchwała Zarządu Nr 6/2014 z dnia 27.11.2014r w sprawie przyjęcia nowych członków TWK.

7) Uchwała Zarządu Nr 7/2014 z dnia 27.11.2014r w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

Przychody ogółem –                                                                                                  615 269,83  zł

1.Przychody z działalności statutowej                                                                     615 267,47 zł

 1. a) Składki określone statutem                                                                     4 554,00 zł
 2. b) Dotacje i inne przychody                                                                      591 297,34 zł

– Gmina Miasta Tarnowa                                                                                          21 000,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                                      10 554,06 zł

– PFRON –Lepsze jutro Osób Niepełnosprawnych                                               89 934,00 zł

– PO KL środki z EFS                                                                                               469 809,28 zł

 1. c) Darowizny                                                                                                 11 765,53 zł
 2. d) Darowizna 1%                                                                                            7 663,60 zł
 3. Przychody finansowe                                                                                            2,36 zł
 4. Pozostałe przychody                                                                                            0,00 zł
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
 6. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

 

6. Informacja o strukturze kosztów:   594 566,56 zł

Koszty działalności statutowej:                                                                             557 378,47 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego:     nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Koszty administracyjne                                                                                          36 482,99 zł

Koszty finansowe                                                                                                          705,10 zł

Działalność gospodarcza: nie dotyczy

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

 Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

a) na umowę o pracę – 5

b) na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 18  osób

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – 13 387,47 zł

Nagrody –                            0,00

Premie –                              0,00

Inne świadczenia –            0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –168852,20

e) wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –25 214,34

f) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

g) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

 34 082,54 zł – Bank PKO BP SA Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 17

21 226,53 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna 32 (LEPSZE JUTRO ON)

38 100,20 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. Słoneczna  (Większa samodzielność – lepsze jutro)

0,00 zł – Bank BGŻ S.A. Oddział w Tarnowie ul Lwowska 72 (PRACA MARZEŃ)

h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

i) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

j)nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

k) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne:

– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA

Deklaracje  roczne:

– PIT-4R

-CIT-8, CIT-8/0, CIT-8D

 

Tarnów 26.03.2015 r.                                                                    Podpisy  Zarządu: