Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Za okres 01.01. – 31.12.2015

1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 191 członków,

Zarząd Stowarzyszenia

1. Marta Kozioł – Prezes Zarządu

2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa

3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa

4. Ewa Latawska – Sekretarz

5. Elżbieta Święs – Skarbnik

6. Barbara Borowicz – Członek Zarządu

7. Elżbieta Pęczalska – Członek Zarządu

8. Maria Prokop – Członek Zarządu

9. Krystyna Trybulska – Członek Zarządu

2. Cele statutowe organizacji

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

– pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;
– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;
– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych
TWK realizuje swoje cele poprzez:

– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

– Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi.

– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.

– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.

– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

W 2015 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania:

I. Zadanie WZD-2 „Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych”

1.„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą”.

W okresie od marca.2015 do listopada 2015r przeprowadzona została rehabilitacja medyczna –ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób z ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą.

W ramach promocji programu osoby niepełnosprawne zostały poinformowane o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji medycznej – ogólnoustrojowej. Do zadania w czterech grupach zakwalifikowano łącznie 32 osoby niepełnosprawne.

Podstawowe cele zadania zostały osiągnięte. Nastąpiło zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie w zakresie kończyn górnych, nastąpiła poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ustroju. Poprawa samodzielności chorych poprzez ćwiczenia lokomocyjne podnoszące sprawność i wydolność kończyn dolnych. Zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych przyczyniła się bezpośrednio do poprawy jakości ich życia poprzez zwiększenie samodzielności, poczucie przydatności , przywrócenie wiary we własne siły jak również przeciwdziałanie izolacji społecznej. Z wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami zaobserwowano, że udział w programie bardzo korzystnie wpłynął na samopoczucie ogólne i podniósł chęć kontaktów interpersonalnych. Dlatego też niezwykle istotny jest fakt, iż rehabilitacja medyczna prowadzona w tej formie wpłynęła na poprawę zdolności do samoobsługi, poprawę sprawności fizycznej chorych, pozwoliła im uwierzyć w siebie, zminimalizowała zależność od innych.

W związku z powyższym zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

2.„Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane)”

W zadaniu tym wzięły udział osoby niepełnosprawne, które nie były w stanie samodzielnie wyjść z domu, wymagające stałej opieki osoby drugiej. W roku 2015 skorzystało z tej formy rehabilitacji 20 osób.

Rehabilitacja domowa przyniosła wymierny efekt w postaci zwiększenia sprawności ruchowej, poprawy lokomocji u większości pacjentów, a u pozostałych osób pozwoliła utrzymać wydolność fizyczną na dotychczasowym poziomie.

U wszystkich rehabilitowanych rehabilitacja miała korzystny wpływ na ich samopoczucie, równowagę psychiczną oraz wyrównywała relacje rodzinne, poprzez propagowanie zachowań prozdrowotnych wpłynęła na podniesienie jakości życia codziennego.

W trakcie spotkań lekarzy i rehabilitantów z osobami rehabilitowanymi została przekazana informacja i wiedza z zakresu: pomocy psychologicznej, socjalnej, zaopatrzenia ortopedycznego, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji w zakładach leczniczo opiekuńczych, turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych, korzystania

z pomocy pielęgniarki środowiskowej i społecznej, korzystania z form pomocy w opiece społecznej, możliwości minimalizowania barier architektonicznych i dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zabiegi wykonywane były zgodnie z indywidualnymi zleceniami przez lekarza w zaplanowanych terminach, z właściwą częstotliwością. Czas trwania każdej wizyty wynosił 1,0 h.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

II. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek ( konkurs nr 15 – projekt wieloletni) pod nazwą „ Większa samodzielność – lepsze jutro” realizacja od marca 2015 do 31 marca 2017r.

Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2015 r. to 60 osób niepełnosprawnych. Celem zadania PFRON jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Efektem finalnym projektu jest poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

W 2015r. TWK O/Tarnów realizowało zadanie na podstawie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS), współfinasowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „ Pasja Siłą życia”.

Głównym celem realizowanego zadania był wzrost aktywności społecznej wśród minimum 60 seniorów (osób 60+) niepełnosprawnych, mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów tj. tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. W realizowanym zadaniu wzięło udział 69 seniorów. Główny cel został osiągnięty poprzez realizację 3 celów szczegółowych. Efektem finalnym realizowanego zadania było utworzenie w siedzibie TWK O/Tarnów Klubu Seniora dla osób 60+ niepełnosprawnych oraz podpisanie z 6 seniorami umów o współpracy wolontariackiej celem wsparcia środowiska niepełnosprawnych seniorów. Podczas pierwszego etapu projektu – 20 seniorów (osób 60+) uczestnictwo w 5 warsztatach pt. „Podziel się czasem”, a następnie zorganizowało i poprowadziło w ramach warsztatów pt. „Podziel się pasją” : 26 spotkań w tym 3 wyjścia do teatru, 2 wyjścia do kina oraz 2 wycieczki do tarnowskich muzeów. Następnie seniorzy uczestniczyli w cyklu warsztatów pt. „Odkrywanie pasji” o tematyce: 1. Pasje artystyczne, 2. Pasje nowoczesnych technologii, 3. Pasje zdrowego stylu życia, 4. Pasje gimnastyki umysłu. Przeprowadzone warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów ,o czym świadczy duża frekwencja osób uczestniczących w spotkaniach.

W ramach cyklu spotkań pt. „Podziel się pasją” zorganizowano 17 spotkań z ekspertami z różnych dziedzin oraz 2 wycieczki po Tarnowie, które poprowadził znany tarnowski historyk senior. Cykl spotkań prowadzonych przez ekspertów dotyczył min. produkcji naturalnych kosmetyków, wyrobu toruńskich pierników, obrzędów nocy świętojańskiej, historii Europy, historii stroju krakowskiego, zdrowotnych właściwości miodu itp.

Również w ramach realizowanego zadania celem budowania więzi wśród seniorów (osób 60+) zorganizowano następujące wizyty:

1. DPS Nowodworze – „Noc Świętojańska” z udziałem 30 seniorów było okazją zarówno do dobrej zabawy jak i pielęgnowania dawnych tradycji oraz poznania nowych ludzi.

2. Niepołomice z udziałem 40 seniorów umożliwiło poznanie bogatych zbiorów Izby Regionalnej połączone z degustacją regionalnych potraw, zwiedzanie zaprzęgiem konnym różnych zabytków Niepołomic w tym min.Traktu Królewskiego, Zamku Królewskiego oraz Puszczy Niepołomickiej.

3. Iwkowa – „Święto suszonej śliwki” z udziałem 40 seniorów sprzyjało poznaniu lokalnych tradycji połączonych z degustacją regionalnych potraw. Seniorzy wzięli również udział w zorganizowanym przez gminę festynie podczas którego odbyły się pokazy regionalnych zespołów oraz prezentacje regionalnych wyrobów. Po drodze seniorzy zwiedzili również basztę średniowiecznego Zamku w Czchowie.

4. Zorganizowanie ogniska z tańcami na świeżym powietrzu, w którym udział wzięło 60 seniorów. Podczas spotkania degustowano potrawy z grilla oraz bawiono się przy muzyce. Przeprowadzono również kilka konkursów w tym konkurs na najładniej zaśpiewaną piosenkę biesiadną.

5. Zorganizowanie uroczystego podsumowania projektu – „Opłatek wigilijny”, w którym uczestniczyło 69 seniorów. Podczas uroczystego spotkania dokonano podsumowania całego zadania oraz podziękowano wszystkim seniorom za udział w projekcie, wręczając im dyplomy uczestnictwa w zadaniu „Pasja siłą życia”. Wszystkie spotkania i wyjazdy sprzyjały budowaniu wzajemnych więzi między seniorami oraz nawiązaniu nowych przyjaźni, które będą kontynuowane między innymi podczas spotkań w Klubie Seniora. Seniorzy dzięki projektowi znaleźli grono osób o podobnych zainteresowaniach, z którymi czują się dobrze i, z którymi chcą spędzać wolny czas. Wzajemne wspieranie się podczas spotkań i warsztatów jak też zdobywanie nowych umiejętności, rozbudzanie pasji poprawiło ich samopoczucie, dając im jednocześnie poczucie bycia potrzebnym w swoim środowisku. Większość seniorów biorących udział w projekcie wypełniło ankiety ewaluacji, w których potwierdzili duże zadowolenie z uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach.

Realizacja zadania publicznego na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Konkurs FIO 2015r.wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu był wzrost partycypacji w życiu publicznym wśród 66 osób niepełnosprawnych ruchowo – mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. Założenie to zostało osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1.Wzrost kompetencji liderskich edukacji obywatelskiej. Cel ten został zrealizowany poprzez warsztaty dla 16 liderów z zakresu edukacji obywatelskiej. Wszyscy liderzy wzięli udział w warsztatach IT co przyczyniło się do wzrostu wykorzystania Internetu do aktywności obywatelskiej.

Nastąpił wzrost w zakresie umiejętności planowania akcji..

2. Klub świadomego obywatela: Liderzy zaplanowali i przeprowadzili 11 akcji obywatelskich w których wzięło udział ponad 200 osób. Wśród ON uczestniczących w akcjach nastąpił wzrost zainteresowań życiem publicznym i społecznym. Wśród osób biorących udział w doradztwie nastąpił wzrost wiedzy na temat praw i obowiązków obywatelskich.

Zorganizowano wizytę studyjną do Warszawy dla 40 ON , w ramach której zwiedzono m.in. Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki, zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, Stare Miasto.

Imprezy rekreacyjne, turystyczne, kulturalne: Maj 2015 – ” Majówka Tarnowska 2015 dla 70 członków. Lipiec 2015 – wycieczka dla 50 członków do Krosna i Bóbrki

Wrzesień 2015 –” Ognisko integracyjne” dla 70 członków i ich rodzin. Grudzień 2015 – „ Spotkanie opłatkowe seniorów” dla 70 członków i ich rodzin.

Maj 2015r.

Impreza rekreacyjna: „Majówka Tarnowska 2015” 

W dniu 29\0 maja 2014 roku zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 70 osób.

Uczestnikami imprezy byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK. Są to osoby posiadające jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych i górnych. Zorganizowane spotkanie miało za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integrację. Spotkanie w dużej grupie ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami powoduję, że ośmielają się, są bardziej otwarci, chętniej mobilizują się, biorąc udział w grach, zabawach ruchowych i intelektualnych. Program był tak przygotowany, aby uaktywnić nawet najbardziej poszkodowanych i w ten sposób przełamywać opory, nieśmiałość, a także swoje ograniczenia ruchowe.

Impreza dofinansowana ze środków PFRON.

Lipiec 2014r.

18.07..2014 – wycieczka dla 50 osób do Krosna i Bóbrki

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

Wrzesień 2014r.

Impreza rekreacyjna: „Ognisko integracyjne 2015”

Impreza zorganizowana w dniu 23.09.2014 r. dla 70 członków Towarzystwa. Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość , izolację społeczną, nawiązanie nowych znajomości. Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

Grudzień 2015 r.

W dniu 16.12.2015 r. w restauracji „BRISTOL” odbyła się impreza kulturalna dla 70 osób niepełnosprawnych – członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie oraz ich rodzin. Spotkania członków i ich rodzin wpływa pozytywnie na samopoczucie i wprowadza jednocześnie uczestników w nastrój świąteczny, wolny od smutku i pojawiającej się samotności.

Spotkanie przyczyniło się do wzajemnej integracji między członkami i ich rodzinami.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

Grupowe poradnictwo psychologiczne.

W dniach : 26.01.2015, .27.01.2015, 26.02.2015, 27.02.2015, 23.03.2015, 24.03.2015, 27.04.2015, 28.04.2015, 25.05.2015. 27.05.2015. 16.06.2015, 17.06.2015, 18.06.2015. 28.07.2015, 29.07.2015, 25.08.2015, 26.08.2045, 24.09.2015, 25.09.2015, 28.10.2015, 27.11.2015, 30.11.2015, 21.12.2015, 22.12.2015r.

odbyły się grupowe spotkania z psychologiem. Grupy 6-cio osobowe. Tematami tych spotkań były m.in.:

1.Przełamywanie barier społecznych, rozpoznawanie depresji, nradzenie sobie ze stanami obniżonego nastroju, lękowymi oraz wstydu.

2.Poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych w tym w rodzinie, poznanie zachowań asertywnych oraz trening w ich stosowaniu w codziennych sytuacjach.

3.Uruchomienie mechanizmów adaptacyjnych i odnalezienie się w chorobie, zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwala Zarządu Nr 1/2015 z dn. 26.03..2015r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sprawozdania merytorycznego za 2014r.

2) Uchwała Zarządu Nr 2/2015 z dn.26.03.2015r w sprawie podziału nadwyżki przychodów i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2015r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/2015 z dnia 26.03.2015 w sprawie pokrycia kosztów remontu Sali rehabilitacyjnej.

4) Uchwała Zarządu Nr 4/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie pokrycia kosztów związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i kulturalnych w 2015 r.

5) Uchwała Zarządu Nr 5/2015 z dnia 04.06.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków TWK.

6) Uchwała Zarządu Nr 6/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie przyjęcia nowych członków TWK.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

Przychody ogółem – 338 634,42 zł

1.Przychody z działalności statutowej 338 633,88

a) Składki określone statutem 5 166,00 zł

b) Dotacje i inne przychody 333 467,88 zł

– Gmina Miasta Tarnowa 26 000,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka 6 821,84 zł

– PFRON –Większa samodzielność – lepsze jutro 118 521,36 zł

– ASOS 74 971,00 zł

– FIO 82 298,00 zł

– URZĄD MARSZAŁKOWSKI 4 450,00 zł

c) Darowizny 13 617,29 zł

d) Darowizna 1% 6 788,39 zł

2. Przychody finansowe 0,54 zł

3. Pozostałe przychody 0,00 zł

4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak

5. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

6. Informacja o strukturze kosztów: 332 907,16 zł

Koszty działalności statutowej: 301 101,43 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Koszty administracyjne 31 297,70 zł

Koszty finansowe 508,03 zł

Działalność gospodarcza: nie dotyczy

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

7. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

  1. na umowę o pracę – 0

  2. na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 37 osób

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – nie dotyczy

Nagrody – 0,00

Premie – 0,00

Inne świadczenia – 0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –156 075,24

e) wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – nie dotyczy

f) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

g) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

22 555,49 zł – Bank BGŻ BNP PARIBAS w Tarnowie

362,02 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, Tarnów ul. Słoneczna 32

29 010,69 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, Tarnów ul. Słoneczna (Większa samodzielność – lepsze jutro)

h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

i) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

j)nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

k) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne:

– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA

Deklaracje roczne:

– PIT-4R

-CIT-8, CIT-8/0,

Tarnów 29.03.2016 r.                           Podpisy Zarządu: