Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

 Za okres 01.01. – 31.12.2016

 

1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 194  członków,

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Marta Kozioł – Prezes Zarządu
 2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa
 4. Ewa Latawska – Sekretarz
 5. Barbara Borowicz – Członek Zarządu
 6. Elżbieta Pęczalska – Członek Zarządu
 7. Maria Prokop – Członek Zarządu

 

2. Cele statutowe organizacji

Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

–  pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób;

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

–  działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym;                                                                                                                                          

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej  i kulturowej;

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych, oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych;

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych;

– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

TWK realizuje swoje cele poprzez:

– Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

– Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami

i organizacjami społecznymi.

– Organizacja zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.

– Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach.

– Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

– Organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

– Rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

– Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych

 

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało następujące zadania: 

 1. Zadanie WZD-2 „Rehabilitacja i aktywizacja osób dorosłych”

1.„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję  u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową  spowodowaną przewlekłą chorobą”.

W okresie od marca.2016 do listopada 2016 r. przeprowadzona została rehabilitacja medyczna –ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób z ograniczoną sprawnością ruchową , spowodowaną przewlekłą chorobą.

W ramach promocji programu osoby niepełnosprawne zostały poinformowane o możliwości skorzystania  z bezpłatnej ,kompleksowej  rehabilitacji medycznej – ogólnoustrojowej (ruchowej,neurologicznej i ogólnousprawniającej ) oraz z wsparcia psychologicznego. Do zadania w czterech grupach zakwalifikowano  30 osób  niepełnosprawnych.

Podstawowe cele zadania zostały osiągnięte. Nastąpiło zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dysfunkcją narządu ruchu, zmniejszenie deficytów w zakresie ruchomości kończyn górnych i dolnych poprzez ćwiczenia lokomocyjne podnoszące ich sprawność i wydolność.

Nastąpiła poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ruchowej .

Zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych spowodowała również u większości poprawę samopoczucia ,przydatności, wiary we własne siły . Z rozmów  przeprowadzonych z uczestnikami rehabilitacji stwierdzono, że udział w zajęciach wpłynął korzystnie na większość osób. Pobyt wśród osób podobnie dotkniętych chorobami układu narządu  ruchu czy zmianami neurologicznymi sprawił, że każdy czuł solidarność z innymi chorymi ,dzielił się swoimi problemami lub radościami, nawiązywał bliższe znajomości , które w niektórych przypadkach są kontynuowane. Stąd wniosek, że  taka forma rehabilitacji medycznej i praca z chorymi przynosi dobre rezultaty.W związku z powyższym zakładane cele zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.

 

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

2.„Rehabilitacja (domowa) osób przewlekle i obłożnie chorych z powodu chorób narządu ruchu lub powodujących dysfunkcję narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu lub stwardnienie rozsiane)”          

                  W zadaniu tym wzięły udział osoby niepełnosprawne, które nie były w stanie samodzielnie wyjść z domu, wymagające stałej opieki osoby drugiej. W roku 2016 skorzystało z tej formy rehabilitacji 35 osób.

Rehabilitacja  domowa  przyniosła  wymierny efekt w postaci zwiększenia sprawności ruchowej, poprawy lokomocji u większości pacjentów, a u pozostałych osób pozwoliła utrzymać wydolność fizyczną na dotychczasowym  poziomie.

U wszystkich niepełnosprawnych rehabilitacja miała korzystny wpływ na ich samopoczucie, równowagę psychiczną. Poprawiała relacje rodzinne poprzez propagowanie zachowań prozdrowotnych , wpłynęła na podniesienie jakości życia codziennego.

W trakcie spotkań lekarzy i rehabilitantów z osobami rehabilitowanymi została przekazana informacja i wiedza z zakresu: pomocy psychologicznej, socjalnej, zaopatrzenia ortopedycznego, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji w zakładach leczniczo- opiekuńczych, turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych, korzystania z pomocy pielęgniarki środowiskowej i społecznej, korzystania z form pomocy w opiece społecznej, możliwości minimalizowania barier architektonicznych i dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zabiegi wykonywane były zgodnie z indywidualnymi  zleceniami przez lekarza w zaplanowanych terminach, z właściwą częstotliwością. Czas trwania każdej wizyty wynosił 1,0 h.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

 1.   Zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  .                           Nasza organizacja realizowała zadanie zlecane przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek ( konkurs nr 15 – projekt wieloletni) pod nazwą „ Większa samodzielność – lepsze jutro” realizacja od marca  2016 do 31 marca 2017r.

Liczba Beneficjentów uczestniczących w projekcie w 2016 r. to  60 osób niepełnosprawnych. Celem zadania PFRON  jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony- poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych jak i uprzedzeń społecznych. Efektem finalnym projektu jest poprawa stanu zdrowia, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i zintegrowanie się osób niepełnosprawnych biorących udział   w projekcie. Ważnym celem spotkań była również poprawa samopoczucia, wiary we własne siły, otwarcia się na innych, przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

W 2016r. TWK O/Tarnów realizowało zadanie na podstawie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS), współfinasowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „ Moc pomagania – seniorzy dla seniorów”.

Program ASOS realizowany był od 1V 16 r. do 31 XII 2016 r.Do programu przystąpiło 76 seniorów

w tym 12 seniorów  zależnych (niemobilnych) mieszkańców Tarnowa i okolicznych powiatów:

tarnowskiego, brzeskiego dąbrowskiego.

Zalożone cele zostały osiągnięte.Pierwszym celem był wzrost kompetencji w zakresie samopomocy i udzielania wsparcia20 seniorom zależnym.  Uczestniczyli oni w 4 warsztatach pt. „seniorzy dla seniorów”. Cel drugi to wzajemna współpraca seniorów. 12 seniorów zależnych otrzymało wsparcie ze strony 2O seniorów –opiekunów .Były to :odwiedziny w domu, pomoc w zakupach, przy sprzątaniu, rozmowy telefoniczne, wspólne wyjścia do kina, teatru, na spacer, do lekarza.( Pomoc potwierdzona na listach obecności). Cel trzeci to rozbudzanie zainteresowań edukacyjno-kulturalnych wśród 60 seniorów, w tym seniorów zależnych.W ramach Klubu Seniorów przeprowadzono 30 spotkań tematycznych rozwijających zainteresowania, np. :fotografia dieta, zdrowa kuchnia, techniki relaksacji, historia zajęcia artystyczne.67 seniorów skorzystało z 3 wyjść do kina , 2 spektakli teatralnych ,rozdano 30 karnetów na basen. Celem czwartym było budowanie więzi wśród wszystkich 60 osób programu poprzez techniki relaksacji .

Odbyły się następujące wycieczki:

Dwudniowa wycieczka do Wrocławia dla 45 osób.

Jednodniowa wycieczka do Wieliczki dla 45 osób.

Jednodniowa wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej dla 45 osób.

Dla 64 seniorów w tym 7 zależnych przygotowano ognisko , na którym m.in. sprawdzano zdobyte umiejętności  w przebytych projektach.Spotkanie było również świetną zabawą przy muzyce na żywo , udziałem w konkursach sprawnościowych z nagrodami.

Podsumowanie całorocznej pracy odbyło się  w restauracji ‘Bristol’. Dokonano szczegółowego    omówienia realizacji projektu. Przedstawiono również  harmonogram spotkań na pierwszy kwartał 2017 roku . Potwierdzenie  pracy znajduje się w ankietach ewaluacji: uczestnicy    wyrazili duże zadowolenie  z obecności na spotkaniach i wyjazdach.Budowały one więzi międzyludzkie pozwoliły na nawiązywanie znajomości i przyjaźni.Fotorelacje ze spotkań są zamieszczone na stronie www.twk-tarnow. pl w zakładce galeria ASOS 2016 „Moc pomagania- seniorzy dla seniorów”.

Imprezy rekreacyjne, turystyczne, kulturalne:

   

Maj 24 V 2016 r.

Impreza rekreacyjna: „Majówka Tarnowska 2016”

W dniu 24 maja 2016 roku zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 80 osób.

Uczestnikami  imprezy byli mieszkańcy Tarnowa, członkowie TWK. Są to osoby posiadające jedną z grup inwalidzkich lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W większości są to osoby starsze, ze schorzeniami narządu ruchu w zakresie kończyn dolnych  i górnych.  Zorganizowane spotkanie  miało  za zadanie popularyzację aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz ich integrację.  Spotkanie w dużej grupie ludzi dotkniętych różnymi schorzeniami powoduję, że ośmielają się, są bardziej otwarci, chętniej mobilizują się, biorąc udział w grach, zabawach ruchowych i intelektualnych. Program był tak przygotowany, aby uaktywnić nawet najbardziej poszkodowanych i w ten  sposób przełamywać opory, nieśmiałość, a także swoje ograniczenia ruchowe.

 Impreza dofinansowana ze środków PFRON. 

 Lipiec 16 VII 2016 r.

16 VII 2016 r. – wycieczka  dla 50 osób  do Żywca

Uczestnikami tej turystycznej imprezy byli członkowie TWK. Są to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkańcy miasta Tarnowa.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

 Wrzesień 2016r.

Impreza rekreacyjna: „Ognisko integracyjne 2016 r.

Impreza zorganizowana w dniu 23 IX 2016 r. na kempingu ‘ „Pod Jabłoniami”dla 70 członków Towarzystwa. Głównym celem organizowanej imprezy była integracja osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie do aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu –wypoczynku. Tego typu imprezy pozwalają zwalczyć nieśmiałość , izolację społeczną, pomagają w nawiązaniu nowych znajomości.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

  Grudzień 2016 r.

W dniu 15.12. 2016 r. w restauracji „BRISTOL” odbyła się impreza kulturalna dla

70 osób niepełnosprawnych – członków Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie oraz ich rodzin. Spotkania członków i ich rodzin wpływają  pozytywnie na samopoczucie i wprowadzają jednocześnie uczestników   w nastrój świąteczny, wolny od smutku i pojawiającej się samotności.

Spotkanie przyczyniło się do wzajemnej integracji między członkami i ich rodzinami.

Dofinansowanie imprezy ze środków PFRON .

 

Grupowe poradnictwo psychologiczne.

W dniach :25.01.2016, 26.01.2016, 22.02.2016, 23.02.2016, 21.03.2016, 22.03.2016, 25.04.2016, 26.04.2016, 23.05.2016, 24.05.2016, 20.06.2016, 21.06 2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 23.08.2016, 21.09.2016, 22.09.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 28.11.2016, 29.11.2016, 19.12.2016, 20.12.2016 . odbyły się  w grupach 6 osobowych spotkania z psychologiem.

Tematami spotkań było m.in.:

1.Nabycie umiejętności rozpoznawania zaburzeń nastroju, stanów depresyjnych oraz radzenia  sobie z lękami.

2.Poprawa funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych w tym w chorobie.

3. Zachowanie asertywne i nieasertywne w życiu codziennym.

4.Nabycie umiejętności rozpoznania zaburzeń nastroju stanów depresyjnych oraz radzenia sobie z lękami.

 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwała Zarządu Nr 1/16 z dn. 25.02.2016r. w sprawie zmiany ilości członków Zarządu.

2) Uchwała Zarządu Nr 2/16 z dn. 28.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie za rok 2015r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/16 z dn.28.04.2016r. w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczenie jej na cele statutowe w 2016r.

4) Uchwała Zarządu Nr 4/16 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem Oddział w Tarnowie.

5) Uchwała Zarządu nr 5/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem Oddział w Tarnowie.

6) Uchwała Zarządu Nr 6/16 w sprawie jednorazowej spłaty kredytu.

7) Uchwała Zarządu Nr 7/16 w sprawie zakupu komputera.

8) Uchwała Zarządu Nr 8/16 wsprawie przyjęcia członków zwyczajnych do Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem Oddział w Tarnowie (26osób)

 

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

 

Przychody ogółem –                                                                                              250 213,92 zł

1.Przychody z działalności statutowej                                                                   250 213,92 zł

 1. a) Składki określone statutem                                  5 604,00 zł
 2. b) Dotacje i inne przychody 237 474,88 zł

– Gmina Miasta Tarnowa                                                                  35 000,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                   8 330,46 zł

– PFRON –Większa samodzielność – lepsze jutro                          103 885,94 zł

– ASOS                                                                                             78 025,00 zł

 1. c) Darowizny                               12 233,48 zł
 2. d) Darowizna 1%   7 135,04 zł
 3. Przychody finansowe 0,00 zł
 4. Pozostałe przychody 0,00 zł
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
 6. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

 

 1. Informacja o strukturze kosztów: zł

Koszty działalności statutowej:                                                                 252 321,65 zł         

Działalność odpłatna pożytku publicznego:    nie dotyczy

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Koszty administracyjne                                                                                      32 021,89 zł

Koszty finansowe                                                                                                   124,50 zł

Działalność gospodarcza: nie dotyczy

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

 

 1. Dane o:
 2. a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

 1. na umowę o pracę – 0

na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 29  osób

 1. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –     nie  dotyczy

Nagrody –                   0,00

Premie –                     0,00

Inne świadczenia –     0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

 

 1. c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

 

 1. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –126 979,88 zł

 

 1. e) wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – nie dotyczy

 

 1. f) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

 

 1. g) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
      23 034,97 zł – Bank BGŻ BNP PARIBAS   w Tarnowie

362,02 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, Tarnów  ul. Słoneczna 32

22 990,77 zł – Bank BPH Spółka Akcyjna, Tarnów  ul. Słoneczna  (Większa samodzielność – lepsze jutro)

 

 1. h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

 

 1. i) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

 

j)nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

 

 

 1. k) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
 2. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne:

– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA

Deklaracje  roczne:

– PIT-4R

-CIT-8, CIT-8/0,

Tarnów 29.03.2017 r.