Sprawozdanie merytoryczne z działalności 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne  z działalności

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Za okres 01.01.2017 – 31.12.2017


 1. Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie

Tarnów, ul. Mościckiego 14

Województwo małopolskie

Telefon: 014-688-90-17

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu 5 czerwca 1995r. Dział A, Nr rej.574

Nr KRS 0000022127

Regon 850540008

NIP 873-26-71-057

Stowarzyszenie liczy 194  członków,

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Marta Kozioł –      Prezes Zarządu
 2. Lidia Leśniak – Zastępca Prezesa
 3. Jacek Dęboś – Zastępca Prezesa
 4. Ewa Latawska – Sekretarz
 5. Barbara Borowicz – Członek Zarządu
 6. Maria Prokop – Członek Zarządu

 

 1. Cele statutowe organizacji

 Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

i ich rodzin, a w szczególności:

–  pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

–  działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

–  działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia,  rehabilitacji,   zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym,

– działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej  i kulturowej,

– ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz  równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

– krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób   niepełnosprawnych,

– rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych,

– promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

TWK realizuje swoje cele poprzez:

– rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,

– współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi,

– organizację zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,

– udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,

– występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach warunków życia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

– rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy,

– organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych.

 W 2017 ROKU POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM W TARNOWIE REALIZOWAŁO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

I   ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO :

1.„ Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną  i lokomocję”.

W okresie od marca  2017 do listopada 2017 r. przeprowadzona została rehabilitacja medyczna – ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję u osób z ograniczoną sprawnością ruchową,  spowodowaną przewlekłą chorobą.

W ramach promocji programu osoby niepełnosprawne zostały poinformowane o możliwości skorzystania z bezpłatnej kompleksowej  rehabilitacji medycznej – ogólnoustrojowej oraz ze wsparcia psychologicznego. Do zadania w sześciu grupach zakwalifikowano  30 osób  niepełnosprawnych.

Podstawowe cele zadania zostały osiągnięte. Nastąpiło zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych z dysfunkcją narządu ruchu, zmniejszenie deficytów w zakresie ruchomości kończyn górnych i dolnych poprzez ćwiczenia lokomocyjne podnoszące ich sprawność i wydolność oraz poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności ruchowej .

Zwiększenie sprawności ruchowej osób chorych spowodowało u większości z nich poprawę samopoczucia i przydatności oraz przywrócenie wiary we własne siły. Podczas rozmów  przeprowadzonych z uczestnikami rehabilitacji stwierdzono, że udział w zajęciach wpłynął na większość z nich korzystnie.. Pobyt wśród osób dotkniętych podobnymi chorobami układu narządu  ruchu czy zmianami neurologicznymi sprawił, że każdy uczestnik programu poczuł solidarność z innymi chorymi, nawiązał bliższe znajomości, które są kontynuowane.

Stąd wniosek, że  taka forma rehabilitacji medycznej i praca z chorymi przynosi dobre rezultaty. W związku z powyższym przyjmuje się, że zakładane cele zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.

Projekt  współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

 

2  „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”.

   W zadaniu tym wzięły udział osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki, które nie mogą egzystować samodzielnie oraz wyjść z domu bez pomocy. W roku 2017 skorzystało z tej formy rehabilitacji 25 osób.

Rehabilitacja  domowa  przyniosła  wymierny efekt w postaci zwiększenia sprawności ruchowej, poprawy lokomocji u większości pacjentów, a u pozostałych osób pozwoliła utrzymać wydolność fizyczną na dotychczasowym  poziomie.

U wszystkich niepełnosprawnych rehabilitacja miała korzystny wpływ na podniesienie jakości życia codziennego i rodzinnego, jak również na poprawę samopoczucia i odzyskanie równowagi psychicznej.

W trakcie spotkań lekarzy i rehabilitantów z osobami rehabilitowanymi została im przekazana wiedza z zakresu: pomocy psychologicznej, socjalnej, zaopatrzenia ortopedycznego, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji w zakładach leczniczo- opiekuńczych, turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych, korzystania z pomocy pielęgniarki środowiskowej i społecznej, korzystania z form pomocy w opiece społecznej, możliwości minimalizowania barier architektonicznych i dostosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zabiegi wykonywane były zgodnie z indywidualnymi  zleceniami  lekarza w zaplanowanych terminach, z właściwą częstotliwością. Czas trwania każdej wizyty wynosił 1,0 h.

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa

 II. ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .

Celem zadania PFRON jest zwiększenie samodzielności mieszkańców Tarnowa i powiatu tarnowskiego niepełnosprawnych ruchowo  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – poprawienie stanu ich zdrowia, odbudowa wiary we własne siły, obniżenie poziomu lęku spowodowanego niepełnosprawnością i brakiem wiedzy poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji ruchowej, neurologopedycznej i ogólnousprawniajacej, jak również wsparcie psychologiczne, edukację społeczno-prawną oraz pomoc techniczną.

Problem niepełnosprawności ruchowej jest bardzo złożony, gdyż poza ograniczeniami fizycznymi dotyka również barier psychologicznych  i uprzedzeń społecznych. Zamierzony efekt finalny projektu to przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez poprawę stanu zdrowia i samopoczucia osób niepełnosprawnych.

Nasza organizacja realizowała zadanie zlecone przez PFRON w ramach prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą „ Bądź aktywny i bardziej samodzielny” ( konkurs nr 2/2016 – projekt wieloletni; realizacja od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 r. ).

Liczba beneficjentów uczestniczących w pierwszym okresie dofinansowania projektu  to  80 osób niepełnosprawnych. Promocja projektu i nabór uczestników rozpoczęły się 01.04.2017 r. Narzędziami wykorzystywanymi w ramach promocji były ulotki ( 100 szt. ), plakaty ( 15 szt. ), strona internetowa, które zawierały informacje o zadaniach projektu i zachęcały do wzięcia w nim udziału.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację był koordynator merytoryczny projektu.

O zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnienie ściśle określonych  kryteriów oraz kolejność zgłoszeń. Oprócz listy osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie, sporządzona została lista rezerwowa.

W czasie pierwszej wizyty, po ocenie aktualnego stanu zdrowia, dla każdego uczestnika projektu został przez lekarza ustalony Indywidualny Plan Działania dla 80 beneficjentów oraz indywidualny plan przebiegu rehabilitacji. 12 beneficjentów z zaburzeniami mowy skierowano na terapię neurologopedyczną.

Rehabilitacja była prowadzona przez 2 rehabilitantów, którzy świadczyli usługi na podstawie umowy zlecenia. Zajęcia z kinezyterapii odbywały się w grupach czteroosobowych w każdy poniedziałek, wtorek,, czwartek i piątek po 2 godziny. Natomiast rehabilitacja ogólno-usprawniająca z elementami muzykoterapii odbywała się w każdą środę po 2 godziny dla 5 grup czteroosobowych.

Rehabilitacja była prowadzona na sali przystosowanej do ćwiczeń w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem w Tarnowie przy ul Mościckiego 14, na dostępnym sprzęcie takim jak: UGUL: materace, drabinki rehabilitacyjne, rotory, rower rehabilitacyjny, bieżnia, atlas, taśmy tera band, leżanki, stepery, piłki do ćwiczeń, ciężarki i sprężyny.

W programie wg Indywidualnego Planu Działania zastosowano następujące ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, w odciążeniu czynne, wolne z oporem, redresyjne, równoważne, kontrolę prawidłowej postawy, oddechowe, naukę chodu i korekcję chodu, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz PNF i elementy terapii powięziowej.

W celu przeprowadzenia rehabilitacji ogólnousprawniającej z elementami muzykoterapii 80 beneficjentów zostało podzielonych na 20 grup liczących po 4 osoby.

Na zajęciach stosowano ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia z piłkami, kijkami, taśmami, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe, urozmaicając je zabawami muzycznymi, kształtującymi poczucie rytmu oraz integrującymi grupę.

Na rehabilitacjję neurologopedyczną w zakresie terapii logopedycznej lekarze zakwalifikowali 12 beneficjentów z zaburzeniami mowy. Beneficjentów podzielono na dwie grupy sześcioosobowe. Zajęcia dla każdej grup prowadzone były 1x w tygodniu po 2h.

Na zajęciach zastosowano ćwiczenia w zakresie sprawności motorycznych, artykulacji i kinestezji artykulacyjnej, percepcji ruchowej, ćwiczeń oddechowych, emisyjnych i prozodycznych. Zastosowano również ćwiczenia wzbogacające słownictwo i rozszerzające zakres jego rozumienia  a także  rozwijające umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

W zakresie wsparcia psychologicznego z porad psychologa skorzystało 29 osób. W trakcie spotkań zastosowano metody pozwalające zwiększyć poziom motywacji do działania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym oraz przekazano sposoby pokonywania własnych ograniczeń i lepszego komunikowania się.

Z poradnictwa społeczno-prawnego skorzystało 25 osób. Przekazywana wiedza dotyczyła uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym jak również zagrożeń, które mogą spowodować skutki prawne. Na zajęciach tych wykorzystywano KPK, KPA,KC, KP oraz wydawnictwa prawne i dzienniki ustaw.

Informacje o dostępnych usługach i sprzęcie rehabilitacyjnym

W spotkaniu dotyczącym poradnictwa na temat likwidacji barier architektonicznych wzięło udział 29 beneficjentów. Ze szkolenia na temat dofinansowania z NFZ oraz z pokazu nowoczesnego sprzętu ortopedycznego i pomocniczego skorzystało 71 beneficjentów, natomiast 35 osób uczestniczyło w spotkaniu dotyczącym profilaktyki słuchu i zastosowania aparatów słuchowych.

Beneficjentów poinformowano o dofinansowaniach i zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stosowane w różnych rodzajach niepełnosprawności, o dofinansowaniach z NFZ oraz dofinansowaniach do likwidacji barier architektonicznych i technicznych. W tym celu wykorzystano informatory i foldery dla osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W trakcie realizacji projektu dla beneficjentów zostały zakupione napoje, z których korzystali podczas ćwiczeń.

Trzynastu beneficjentom dojeżdżającym na rehabilitację, po złożeniu przez nich oświadczenia o cenie biletu i przedstawieniu kosztów dojazdu, został zwrócony poniesiony wydatek.

Ponadto do pomocy rehabilitantom i beneficjentom zaangażowano 5 wolontariuszy.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON .

ASOS 2017

      Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie w 2017 roku  realizowało zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.

Projekt realizowany był od kwietnia do grudnia  2017 roku.

Celem realizowanego zadania była poprawa jakości życia  wśród minimum 60 seniorów (osób w wieku 60+),  w tym wśród minimum 15 seniorów z chorobami otępiennymi, niepełnosprawnych  ruchowo/neurologicznie lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim. W zadaniu mogli brać udział mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

Wszystkie zakładane w projekcie cele zostały osiągnięte.

W projekcie  uczestniczyło łącznie 78 seniorów 60+ z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym 18 seniorów z chorobami otępiennymi.

W ramach realizowanego projektu podjęte zostały następujące rodzaje zadań:

 • cykl dwudniowych wyjazdowych warsztatów pt. Wolontariat seniorów (każdy dzień warsztatów – 8 godzin/2dni,  łącznie 16 h warsztatów, liczba uczestników: 30 seniorów opiekunów)
 • spotkania informacyjno-dyskusyjne z ekspertami chorób otępiennych ( 4 spotkania x 4h, łącznie 16h ) dla seniorów i opiekunów/członków rodzin osób z chorobami otępiennymi
 • profesjonalne wsparcie seniorów z chorobami otępiennymi lub ich opiekunów/członków rodzin polegające na indywidualnym doradztwie psychologicznym/prawnym (łącznie 17 seniorom z chorobami otępiennymi lub ich opiekunom/członkom rodzin  udzielono 60 h indywidualnego doradztwa psychologicznego/prawnego )
 • samopomoc – 32 seniorów opiekunów udzielało wsparcia seniorom z chorobami otępiennymi

– łącznie  seniorzy opiekunowie udzielili seniorom z chorobami otępiennymi 235 form wsparcia

 • opracowanie broszury dotyczącej wsparcia seniorów z chorobami otępiennymi (300 szt broszury w wersji papierowej dostarczonej do różnych instytucji, w tym do Urządu Miasta, DPS-ów, przychodni,  aptek, PCPRu, Klubów Seniora , jak również dostępnej na stronach internetowych, m.in. DPS-ów, TWK O/Tarnów, Urządu Miasta Tarnowa,  Przychodni, Klubów Seniora itp.
 • cotygodniowe spotkania w ramach Klubu Seniora – łącznie 29 spotkań, w tym 20 poprowadzonych przez ekspertów/trenerów i 9 poprowadzonych przez seniorów (każde spotkanie twało 4 h – łącznie  116 h, w każdym z nich uczestniczyło mimum 20 seniorów ), ponadto seniorzy zorganizowali  5 wyjść do kina,  2 wyjścia  do teatru i 1 wyjście na koncert muzyczny.
 • kurs komputerowy IT dla seniorów (2 grupy po 8 osób, każda grupa 6 spotkań x 4 h – łącznie 48 h szkoleń IT dla 16 seniorów)
 • wyjazd Gorlice, Szymbark i Łosie z udziałem  40 seniorów.
 • wizyta studyjna w Krakowie 2-dni z udziałem  40 seniorów.
 • wspólne ognisko z tańcami z udziałem 63 seniorów.
 • uroczyste zakończenie projektu – spotkanie opłatkowe z udziałem 63 seniorów.
 • podpisanie z 6 seniorami porozumień o wolontariacie na okres 12 miesięcy w zakresie kontynuacji Klubu Seniora oraz dalszego wspierania seniorów z chorobami otępiennymi.

Zadanie  współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

IMPREZY REKREACYJNE, TURYSTYCZNE, KULTURALNE:

Majówka Tarnowska 2017

25 maja 2017 r. na kempingu „Pod Jabłoniami” odbyła się majówka dla 80 członków TWK. Uczestnikami majówkowego spotkania byli członkowie TWK. Są to osoby, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, głównie osoby starsze ze schorzeniami narządu ruchu.

Spotkania te mają na celu spędzenie aktywnego wypoczynku i integrację osób niepełnosprawnych. Spotykając się w dużej grupie osoby niepełnosprawne zawierają nowe znajomości i przyjaźnie, mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, umiejętnością poruszania się w miejscach publicznych, korzystania z pomocy różnych instytucji. Takie spotkania zmuszają ludzi, czasem niechętnych do opuszczania domu, do otwarcia się na innych, przezwyciężania nieśmiałości, wstydu czy innych oporów psychicznych.

Impreza dofinansowana ze środków PFRON. 

 

Wycieczka jednodniowa: Baranów – Tarnobrzeg

29 lipca  2017 r. 50 niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa wzięło udział w wycieczce do Baranowa i Tarnobrzegu.

Wycieczka jedniodniowa: Sanok – Myszkowce –  Solina

27 września 2017 r. została zorganizowana wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Sanoka, Myszkowców i Soliny.

 

Wycieczki miały na celu przede wszystkim zapoznać członków TWK z ciekawymi miejscami w naszym kraju, a także spowodować, aby osoby niepełnosprawne chętnie wyszły ze swoich domów, gdzie często spędzają większość dnia. Przed wycieczką mają zadanie, które zmusi ich do przygotowania się do podróży, zaplanowania dnia, a już będąc w grupie wśród innych, dotkniętych podobnymi chorobami narządu ruchu czy neurologicznymi mogą pozbyć się kompleksów i nieśmiałości, uwierzyć, że nawet ograniczenie sprawności nie musi oznaczać wycofania się z aktywnego życia i przyjemności ze spotkań z innymi ludźmi.

Imprezy  dofinansowana ze środków PFRON. 

Impreza rekreacyjna:„Bądźmy razem”

21 września 2017 r.  na kempingu „Pod Jabłoniami” w Tarnowie  odbyło się spotkanie 80 członków TWK oraz zaproszonych gości z klubu Seniora „Przystań”  z Wierzchosławic.

Celem imprezy było zmobilizowanie członków TWK do spotkania w szerszym gronie osób niepełnosprawnych, podobnie przeżywających swoje choroby. Wyjście z domu, przygotowanie, zaplanowanie dnia, sposobu dotarcia do celu, porozumienie ze znajomymi,  pomoc w autobusie,  w samochodzie- to czynności, które mobilizują fizycznie i psychicznie każdego. Spotkanie w tak dużym gronie powoduje, że każdy musi przezwyciężyć swoje opory, kompleksy, złe samopoczucie i postarać się dostosować do ogólnego nastroju zabawy, towarzyskiego spotkania i dobrego humoru. Tańce przy dobrej muzyce też przyczyniają się do podniesienia dobrego samopoczucia, a także są rodzajem rehabilitacji, która podnosi nie tylko dobry nastrój, ale i fizyczną formę. Jest to też radość ze spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi i sposób na poznanie nowych znajomych i przeżywanie tylko dobrych uczuć, zapomnienie o problemach zdrowotnych czy życiowych.

Impreza dofinansowana ze środków PFRON. 

Spotkanie opłatkowe seniorów

19 grudnia 2017 r. w restauracji Bristol w Tarnowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla 85 niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa – członków Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie.

Celem spotkania było  popularyzowanie czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz ich integracja. Możliwość spotkania z innymi chorymi, czasem bardziej niepełnosprawnymi, jest bodźcem do pracy nad sobą, nad swoją niepełnosprawnością, nad zmianą patrzenia na swoją sytuację życiową. Uczestnictwo w spotkaniu, czyli „wyjście z domu”, sprawia, że chorzy uświadamiają sobie,  iż choroba i kalectwo nie wyklucza ich ze społeczności. Odzyskują wiarę we własne siły  i możliwości. Innymi słowy, czują się potrzebni, co korzystnie wpływa na ich stan psychiczny. Odświętna atmosfera, śpiewanie  kolęd, dobry humor pozwoliły choć na chwilę zapomnieć o bólu, cierpieniu   i troskach dnia codziennego. Dzielenie się troskami z innymi powoduje, że jest nam lżej.   Z obserwacji uczestników oraz z deklarowanej przez nich chęci  uczestniczenia w kolejnych spotkaniach wynika, że cele zorganizowanej imprezy zostały osiągnięte.

 Impreza dofinansowana ze środków PFRON. 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Indywidualne konsultacje przeprowadzone przez psychologa odbyły się w dniach : 23 V 2017r., 7 VI 2017r., 14 VI 2017r., 21 VI 2017r., 26 VII 2017r., 6 IX 2017r.,   13 IX 2017r., 13 XI 2017r., 22 XI 2017r. Skorzystało z nich 29 osób.

Miały na celu znalezienie przyczyn trudności funkcjonowania w życiu codziennym, wynikających z niepełnosprawności, wsparcie psychiczne umożliwiające odnalezienie się w chorobie, poprawę formy psychicznej zwiększającej poziom motywacji do działania I poczucia własnej wartości, zwiększenie aktywności społecznej,  ułatwienie integracji i przeciwdziałanie izolacji.

 

Grupowe spotkania z psychologiem

Odbyły się w dniach24 I 2017r., 28 II 2017r., 22 III 2017r. w grupach sześcioosobowych.

Tematami spotkań było m.in.:

 1. Nabycie umiejętności rozpoznawania zaburzeń nastroju, stanów depresyjnych oraz radzenia sobie z lękami.
 2. Poprawa funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych w tym w chorobie.
 3. Zachowanie asertywne i nieasertywne w życiu codziennym.

 

Indywidualne porady społeczno – prawne

            Odbyły się w dniach : 6 VI 2017r., 7 VI 2017r., 16 VI 2018r., 1 IX 2017r., 18 IX 2017r., 22 XI 2017r., 22 XI 2017r. Skorzystało z nich 25 osób.

Ich celem było indywidualne poradnictwo dotyczące problemów prawnych, z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin.

 1. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie  nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

1) Uchwała Zarządu Nr 1/17 z dn. 31.01.2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu

2) Uchwała Zarządu Nr 2/17 z dn. 30.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie za rok 2016r.

3) Uchwała Zarządu Nr 3/17 z dn. 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych

4) Uchwała Zarządu Nr 4/17 z dn. 27.07.2017r. w sprawie pokrycia kosztów organizacji

40 – lecia TWK w Tarnowie

5) Uchwała Zarządu nr 5/17 z dn. 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych

 

 

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;

 

Przychody ogółem –                                                                                                   301 926,00 zł

1.Przychody z działalności statutowej                                                                     301 926,00 zł

 1. a) Składki określone statutem                                  5 550,00 zł
 2. b) Dotacje i inne przychody    274 950,67 zł

– Gmina Miasta Tarnowa                                                                   35 000,00 zł

– PFRON – sport, kultura, turystyka                                                11 334,18 zł

– PFRON –Bądź aktywny i bardziej samodzielny                              122 794,21 zł

– ASOS                                                                                            100 822,00 zł

– 40 LECIE  TWK                                                                                5 000,00 zł

 1. c) Darowizny                                                 17 031,11 zł
 2. d) Darowizna 1%    4 394,50 zł
 3. Przychody finansowe                                  0,00 zł
 4. Pozostałe przychody     0,00 zł
 5. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – brak
 6. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. – nie dotyczy

 

 1. Informacja o strukturze kosztów: 301 681,63 zł              

Koszty działalności statutowej:                                                                              265 226,72 zł

Koszty administracyjne                                                                                          36 253,21 zł

Koszty finansowe                                                                                                        201,70 zł

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego:    nie dotyczy

Działalność gospodarcza: nie dotyczy

 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: nie dotyczy

 

 1. Dane o:
 2. a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk.

Do realizacji zadań zostało zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy :

 1. na umowę o pracę – 0

na umowę zlecenia i umowy o dzieło – 26  osób

 1. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Działalność odpłatna: nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem –     nie  dotyczy

Nagrody –                   0,00

Premie –                     0,00

Inne świadczenia –     0,00

Z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.

 

c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia: – nie dotyczy

oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: – nie dotyczy.

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – 113 054,94  zł

 e) wydatkach na wynagrodzenia z umów o pracę

Działalność odpłatna – nie dotyczy

Działalność nieodpłatna ogółem – nie dotyczy

 f) udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek – nie dotyczy.

 g) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

      22 011,49  zł –  Bank BGŻ BNP PARIBAS   w Tarnowie ul. Lwowska

332,02  zł – Alior  Bank Spółka Akcyjna, Tarnów  ul. Krakowska

      29 276,55  zł – Alior  Bank Spółka Akcyjna, Tarnów  ul. Krakowska

(Bądź aktywny i bardziej samodzielny )

 

h) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

 i) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie dotyczy

 j)nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy

 k) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

 1. Informację o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne:

– ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RZA, ZUS RSA

 

Deklaracje  roczne:

– PIT- 4R

-CIT-8, CIT-8/0,

 

Tarnów, 29.03.2018 r.                                                       Podpisy  Zarządu: